Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop macierzyński dla ojca dziecka - kiedy przysługuje?

Chciałabym zrezygnować z przysługującego mi urlopu macierzyńskiego i wrócić do pracy. Czy można przekazać urlop macierzyński dla ojca dziecka?

Anna, Warszawa

 

Oczywiście, matka dziecka, po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, może z niego zrezygnować i wrócić do pracy (art. 180 § 5 Kodeksu pracy). Pozostała część urlopu może zostać wykorzystana przez ojca dziecka, na jego wniosek.

Urlop i zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje w następującej liczbie tygodni:

 • 20 tygodni - jeśli urodzi się jedno dziecko,
 • 31 tygodni - jeśli urodzą się bliźniaki,
 • 33 tygodnie - jeśli urodzą się trojaczki,
 • 35 tygodni - jeśli urodzą się czworaczki,
 • 37 tygodni - jeśli urodzą się pięcioraczki lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przez cały okres urlopu macierzyńskiego wypłacane jest świadczenie w postaci zasiłku macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa).

Zasiłek wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru, a od połowy urlopu w wysokości 60%. Jeśli w przeciągu 21 dni po porodzie matka złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, zasiłek macierzyński przez cały okres wypłacany jest w wysokości 80%.

Urlop macierzyński dla ojca dziecka

W przypadku rezygnacji przez matkę z przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego, ojciec dziecka, posiadający ubezpieczenie chorobowe, może otrzymywać zasiłek przez pozostały czas (art. 180 § 6 i § 7 Kodeksu pracy po nowelizacji).

Matka dziecka musi pobierać zasiłek macierzyński przez co najmniej 14 tygodni.

W tym celu matka dziecka nie później niż na 7 dni przed powrotem do pracy musi złożyć u swojego płatnika składek:

 • wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego,
 • zaświadczenie pracodawcy ojca dziecka o udzielonym mu urlopie macierzyńskim,
 • oświadczenie ojca dziecka o dacie przerwania działalności pozarolniczej - jeśli ojciec prowadzi działalność pozarolniczą,
 • zaświadczenie płatnika składek ojca dziecka o dacie przerwania przez niego działalności zarobkowej - w przypadku podlegania ubezpieczeniom z innych tytułów niż wymienione w poprzednich punktach.

Z kolei aby otrzymać urlop macierzyński dla ojca dziecka, ojciec musi złożyć swojemu płatnikowi składek następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez płatnika składek),
 • zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka, okresie przysługującego jej zasiłku oraz o wysokości procentowej pobieranego przez matkę zasiłku,
 • odpowiednio ZUS-3, ZUS Z-3b lub ZUS Z-3a.

Urlop macierzyński nie musi zostać wykorzystany w całym przysługującym wymiarze przez matkę dziecka. Matka dziecka, która chce po porodzie wrócić do pracy, zobowiązana jest do pobierania zasiłku macierzyńskiego przez co najmniej 14 tygodni. Po tym czasie przez pozostały okres urlopu macierzyńskiego zasiłek może być pobierany przez innego członka rodziny, np. ojca dziecka, a matka dziecka może wrócić do pracy.