Poradnik Pracownika

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Obecnie nie jestem nigdzie zatrudniona, a spodziewam się dziecka. Czy w przypadku gdy nie opłacam żadnych składek i nie mam prawa do zasiłku macierzyńskiego, mogę otrzymać świadczenie rodzicielskie?

Monika, Oława

Świadczenie rodzicielskie - nowa pomoc materialna dla rodziców

Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Do grona tych osób można zaliczyć studentów, osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, którzy nie opłacają składki na  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Wysokość świadczenia będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie netto, gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom i będzie przysługiwać od 1 stycznia 2016 r.

Ważne!

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób uprawnionych do jego otrzymania nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł netto miesięcznie.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać co do zasady matce dziecka. Natomiast w przypadku skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało ojcu dziecka. Podobnie będzie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. W takim przypadku świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Zatem np., gdy dziecko przyjdzie na świat 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy.

Kto nie skorzysta ze świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie rodzicielskiego nie otrzymają osoby otrzymujące zasiłek macierzyński. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami - w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, czyli przedsiębiorcy sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników.

W momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje matce, ojcu lub osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku gdy dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

Rodzicom, którzy w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmą zatrudnienie, świadczenie w dalszym ciągu będzie wypłacane, jednak zostanie ono obniżone o połowę.

Jak otrzymać świadczenie rodzicielskie

Wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwe, realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych. Gminny organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne, który będzie realizował to zadanie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej. Najczęściej świadczenia rodzinne w gminach realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej. Szczegółowe informacje odnośnie wypłaty świadczenia rodzicielskiego osoba zainteresowana uzyska w urzędzie miasta. Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.