Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór PDF wniosku urlopowego do druku

Urlop wypoczynkowy reguluje kodeks pracy, który wskazuje, że do takiej formy wypoczynku są uprawnione osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przyjmuje się, że aby skorzystać z urlopu, należy złożyć pisemny wniosek o urlop. O nim, a także o innych ważnych kwestiach dotyczących urlopu wypoczynkowego piszemy w niniejszym artykule.

Pobierz darmowy wzór - wniosek o urlop w dwóch formatach: PDF i DOCX

Do pobrania:

pdf
Wniosek o urlop wypoczynkowy.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o urlop wypoczynkowy.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Urlop wypoczynkowy 2024 r.

Zgodnie z art. 14 kodeksu pracy każdy pracownik ma prawo do wypoczynku, a zgodnie z art. 152 kp urlop wypoczynkowy jest coroczny, nieprzerwany i płatny. W zależności od stażu pracy kodeks pracy przyznaje:

  • 20 dni wolnego na rok kalendarzowy, jeśli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat; 
  • 26 dni, jeśli staż wynosi 10 lat lub więcej.

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika na piśmie o wymiarze urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje danemu pracownikowi.

Do stażu pracy, od którego zależy liczba dni urlopu wypoczynkowego, wlicza się każde poprzednie zatrudnienie. Nie ma tu znaczenia przerwa pomiędzy poszczególnymi stosunkami pracy ani sposób rozwiązania umów. Na potrzeby urlopu wypoczynkowego bierze się pod uwagę również okresy nauki. Ustalając uprawnienia urlopowe, oblicza się staż ogólny pracownika, sumując wszystkie okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz okresy podlegające zaliczeniu do stażu pracowniczego. Dlatego to w interesie pracownika jest dostarczenie pracodawcy wszystkich dokumentów, które mogą mieć wpływ na ustalenie uprawnień urlopowych.

Od dostarczenia dokumentów pracodawcy zależą uprawnienia urlopowe pracownika!

Przykład 1.

Pani Anna ukończyła studia licencjackie, po których pracowała 3 lata na podstawie umowy o pracę. 1 stycznia rozpoczęła ona nową pracę na pełen etat z umową na czas nieokreślony. Nowemu pracodawcy dostarczyła dokumenty: dyplom ukończenia studiów oraz świadectwo pracy. W związku z tym, że posiada 11 lat stażu pracy (8 lat z tytułu ukończenia studiów oraz 3 lata pracy), przysługuje jej 26 dni urlopu.

Wymiar urlopu przy niepełnym wymiarze czasu pracy

W przypadku osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje urlop pomniejszony w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu.

Przykład 2.

Pan Adam posiada 10-letni staż pracy i jest zatrudniony na 2/3 etatu. Wymiar jego urlopu jest wyliczany następująco: 26 dni × 2/3 = 17,33 dnia. W przypadku urlopu, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, dlatego pracownikowi przysługuje 18 dni urlopu i jest to limit na cały rok.

Pierwsza praca a urlop wypoczynkowy

Warto pamiętać, że szczególnym przypadkiem naliczania urlopu jest podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę po raz pierwszy w życiu. Wówczas zgodnie z art 153 kp pracownik uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wysokości 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zasada ta obowiązuje w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynamy pracę. Natomiast w kolejnym roku kalendarzowym pracownik rozpoczyna pracę z urlopem należnym w pełnej wysokości wynikającej z okresu zawartej umowy o pracę.

Przykład 3. 

Pan Karol został zatrudniony na podstawie umowy o pracę 15 maja 2023 r. i jest to jego pierwsza praca. Uzyska on 1,67 dnia urlopu wypoczynkowego 14 czerwca 2023 r., a gdy z tego urlopu nie skorzysta, to 14 lipca 2023 r. będzie miał prawo do 3,33 dnia, a 14 sierpnia 2023 r. – do 5 dni.

Co istotne, w przypadku pierwszej pracy liczba dni nie musi być zaokrąglana.

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Przyjmuje się, że wniosek o urlop wypoczynkowy powinien być złożony na piśmie. Sam wniosek jest bardzo prostym dokumentem, który nie sprawia żadnemu pracownikowi trudności.

Na wniosku należy wpisać swoje dane:

  • imię i nazwisko,
  • zajmowane stanowisko,
  • datę i miejsce sporządzenia wniosku.

Następnie należy wprowadzić dane firmy i ewentualnie dane osoby, do której kierowany jest wniosek o urlop. W części dotyczącej danych pracodawcy można też zamieścić pieczątkę zakładu pracy.

W dalszej części wniosku należy zamieścić prośbę o udzielenie urlopu, z zaznaczeniem, że chodzi o urlop wypoczynkowy oraz określić termin urlopu wraz z podaniem jego liczby dni – wprowadza się przy tym liczbę dni roboczych.

W liczbie dni urlopu uwzględnia się tylko dni robocze, czyli te dni, które są dla pracownika dniami pracy.
Z wniosku musi jasno wynikać, w jakim okresie pracownik będzie przebywał na urlopie i ile przysługujących mu dni urlopowych wykorzysta.

Sporządzony wniosek o urlop należy podpisać i przekazać pracodawcy lub bezpośredniemu przełożonemu.

W kodeksie pracy nie ma określonego terminu, w którym wniosek o urlop wypoczynkowy powinien zostać przedstawiony pracodawcy. Jednak należy pamiętać o względach organizacyjnych i poinformować pracodawcę o urlopie jak najszybciej. Ponadto urlop powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów, który powinien być ustalany na początku roku w zakładzie pracy.

Odmowa udzielenia urlopu

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego jest oczywiste. Jednak pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, jeżeli zaistnieje uzasadniająca to sytuacja, głównie związana z dbaniem o uzasadniony interes firmy, z awarią itd. Jeżeli termin, w którym pracownik chce wziąć urlop, nie jest dobrym czasem dla firmy, pracodawca może zaproponować zmianę tego terminu.

Wniosek o urlop wypoczynkowy – podsumowanie

Liczbę dni urlopu pracownika reguluje kodeks pracy i zależy ona od posiadanego stażu pracy. Natomiast wniosek o urlop wypoczynkowy to prośba pracownika kierowana do pracodawcy o udzielenie dni wolnych. Wniosek powinien być złożony na piśmie i zawierać odpowiednie elementy.