Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym w przepisach

Ostatnio mój pracodawca stwierdził, że źle wykonuję swoje obowiązki służbowe. Zapewne chce rozwiązać ze mną umowę o pracę i zatrudnić na moje miejsce kogoś młodszego. Pracuję tam od dwóch lat umowę mam na czas określony. Do emerytury pozostały mi zaledwie 2 lata. Chciałbym się dowiedzieć, czy możliwe jest rozwiązanie umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym?

Artur, Toruń

 

Pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku uprawniającego go do otrzymania świadczeń emerytalnych, pracodawca nie może zwolnić, o ile okres zatrudnienia umożliwia tej osobie osiągnięcie wieku emerytalnego. Jest to zagwarantowane przepisami kodeksu pracy.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym - kiedy jest możliwe?

Art. 39 Kodeksu pracy zapewnia pracownikom spełniającym powyższe warunki ochronę przedemerytalną. Jednakże nie jest to jednoznaczne z tym, że z osobą objętą ochroną nie można rozwiązać umowy o pracę. Istnieje bowiem kilka odstępstw od tej reguły.

Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na jaki została zawarta

Jeżeli umowa została zawarta na czas określony i jej zakończenie ustalone jest w okresie ochrony przedemerytalnej, nie ma zastosowania art. 39 Kodeksu pracy.

Stosunek pracy zostaje rozwiązany z nadejściem terminu końcowego umowy o pracę. W tym przypadku, pracodawca nie dokonuje formalnie wypowiedzenia umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym a uzyskanie prawa do renty

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, jeśli pracownik ten uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Co ważne, nie można rozwiązać stosunku pracy z podwładnym, który posiada rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym a likwidacja zakładu pracy

W myśl art. 411 Kodeksu pracy przepis dotyczący ochrony pracownika w wieku przedemerytalnym nie ma zastosowania, jeżeli ogłoszono upadłość zakładu pracy lub jego likwidację.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w wieku przedemerytalnym - art. 52 Kodeksu pracy

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę z osobą objętą ochroną przedemerytalną w sytuacji, gdy osoba ta:

  • dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełni w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • z własnej winy utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.