Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Wczoraj złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracodawca powiedział, że w takiej sytuacji nie muszę już w ogóle stawiać się w pracy. Czy za zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy będzie przysługiwało mi wynagrodzenie? Co z niewykorzystanym urlopem? A jeśli nie, to czy mogę nie wyrazić na to zgody i pracować podczas okresu wypowiedzenia?

 Ania, Wrocław

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy regulowane jest szczegółowo przez przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art. 36[2] Kodeksu pracy „[w] związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - czy wymagana jest zgoda pracownika?

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie wymaga zgody pracownika. Decyzja o jednostronnym zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy należy do pracodawcy. Osoba zatrudniona nie musi wyrażać na to zgody. Jednak nie ma przeszkód, aby pracodawca uwzględnił sprzeciw zatrudnionego i dopuścił go do wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia.

Nie ma znaczenia, z czyjej inicjatywy nastąpiło rozwiązanie umowy. Pracodawca w każdej sytuacji może skorzystać z prawa do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

Przed zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca powinien nakazać osobie zatrudnionej wykorzystanie pozostałego urlopu wypoczynkowego. W myśl art. 167[1] Kodeksu pracy (kp), w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik powinien wykorzystać pozostały mu urlop wypoczynkowy, pod warunkiem że pracodawca udzieli mu takiego urlopu. Zwalniając pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, nie można jednocześnie udzielić mu w tym samym okresie urlopu wypoczynkowego (zarówno bieżącego, jak i zaległego). Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany, przedsiębiorca jest zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za urlop.

Czy pracodawca może odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?

Pracodawca nie ma prawa odwołać pracownika z tego zwolnienia. Innymi słowy pracodawca nie może żądać powrotu pracownika do zakładu pracy, nawet w sytuacjach wynikających z potrzeb zakładu pracy, chyba że strony przewidziały taką możliwość. Jest to jednoznaczne z tym, że przedsiębiorca nie ma prawa także wyciągać żadnych konsekwencji w sytuacji, gdy podwładny podejmie nową pracę w czasie trwania tego zwolnienia.

Jeżeli strony zawarły umowę o zakazie konkurencji, która zabrania podjęcia pracy w innej firmie w okresie zatrudnienia bądź po jego zakończeniu, to pracownik nie może podjąć pracy podczas okresu wypowiedzenia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a wynagrodzenie

Jak wskazuje przepis w kp, za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Choć przed nowelizacja przepisów sposób ustalania wynagrodzenia za ten okres nie był jednoznaczny, aktualnie nie ma już wątpliwości.

Kwestię tę rozstrzyga Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kp. §5 tego rozporządzenia wskazuje, że przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy należy zastosować metody wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.