Poradnik Pracownika

Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca

Aktualnie jestem zatrudniona na ½ etatu i pracuję po 4 godziny dziennie. Często zdarza się, że muszę zostać w pracy dłużej niż powinnam. Oczywiście pracodawca wypłaca mi wynagrodzenie za każdą godzinę ponadwymiarową, ale nic poza tym. Kiedy przysługuje dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca?

                                                                                                                                                        Agata, Kamienna Góra

 

Zgodnie z art. 151 § 5 w umowie zawartej w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy określić dopuszczalną liczbę godzin ponad określony wymiar, po których przekroczeniu pracownikowi przysługuje dodatek za nadgodziny. Jeśli w umowie nie zawarto takiego zapisu, dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało dopiero po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy, wynoszącej 8 godzin

Strony stosunku pracy mają dowolność w zakresie ustalenia liczby godzin, które nie będą stanowiły godzin nadliczbowych dla pracownika. Limit można określić w przeliczeniu na:

  • dobę,
  • tydzień, 
  • miesiąc,
  • okres rozliczeniowy,

Dopuszczalna liczba godzin ponadwymiarowych powinna być wyższa od niepełnego wymiaru czasu pracy określonego w umowie, ale niższa niż wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na pełny etat. Czyli w przypadku ½ etatu powinna mieścić się w przedziale od 4 do 7 godzin. 

Przykład 1.

Pani Agata zatrudniona jest na ½ etatu, pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00. W umowie o pracę zawarto klauzulę określającą, że dodatek za nadgodziny przysługuje jej po przekroczeniu 5 godziny pracy. Oznacza to, że za pierwszą godzinę ponadwymiarową (14.00–15.00) otrzyma zwykłe wynagrodzenie, a za każdą kolejną godzinę pracy po 15.00 prócz zwykłego wynagrodzenia dodatek za godziny nadliczbowe.

Przykład 2. 

Pan Marek zatrudniony jest na ¾ etatu w elastycznym systemie czasu pracy. W ciągu tygodnia zobowiązany jest do przepracowania 30 godzin. W umowie o pracę pracodawca określił, że dodatek za nadgodziny będzie przysługiwał po przekroczeniu 35 godzin w ciągu tygodnia. Oznacza to, że za 5 godzin pracy ponad wymiar przysługuje standardowe wynagrodzenie, a dodatek za nadgodziny będzie naliczany po przepracowaniu więcej niż 35 godzin.

Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca jest taki sam jak dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i wynosi:

1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  1. w nocy,
  2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.