Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Od którego dnia pracownik po 50. roku życia otrzyma zasiłek chorobowy?

W kwietniu chorowałem przez ponad pół miesiąca – dokładnie 16 dni. Pracodawca wypłacił mi wynagrodzenie chorobowe za okres 14 dni i powiedział, że za dwa dni dostanę zasiłek chorobowy z ZUS-u. Uzasadnił to tym, że na początku bieżącego roku ukończyłem 50 lat. Czy zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia wypłacany jest po przekroczeniu dwóch tygodni? Czy nie powinienem dostawać wynagrodzenia za dłuższy czas?

Edward, Olesno

 

Zasiłek chorobowy wypłacany jest, gdy pracownik przez niezdolność do pracy przekroczył określoną pulę dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę przez okres:

  • 33 dni;
  • 14 dni dla osób, które przekroczyły 50. rok życia.

Okres wyczekiwania w przypadku osoby po 50. roku życia

W przypadku umowy o pracę ubezpieczony nabywa prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu). Jest to tak zwany okres wyczekiwania

Istnieją przypadki, kiedy pracownik nabywa od razu prawo do świadczeń chorobowych i nie obowiązuje go wówczas okres wyczekiwania. Posiadanie wcześniejszego 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego pozwala obowiązkowo ubezpieczonemu pracownikowi nabyć prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania, pod warunkiem że jest to właśnie okres obligatoryjnego ubezpieczenia chorobowego.

Ustalając okres 10-letniego ubezpieczenia chorobowego należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia (ubezpieczenie obowiązkowe) bez względu na przerwy między nimi. Pracodawca dokonuje tego np. na podstawie dostarczonych świadectw pracy.

W większości przypadków osoba po 50. roku życia będzie więc „w posiadaniu” 10 lat ubezpieczenia chorobowego (pracowała na podstawie umowy o pracę 10 lat), a tym samym będzie miała prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia.

Przykład 1.

Pan Adam w latach 2000–2023 pracował na podstawie umowy o pracę, od 1 stycznia do 31 maja pozostawał bezrobotnym. Od 1 czerwca rozpoczął pracę na podstawie umowy o pracę, jednak 19 czerwca złamał nogę, w związku z czym otrzymał zwolnienie lekarskie. Dostarczył on obecnemu pracodawcy świadectwo pracy, z którego wynika, że posiada ponad 10-letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

W związku z tym, że pan Adam ma 10-letni okres ubezpieczenia chorobowego, nie stosuje się tu okresu wyczekiwania i od pierwszego dnia zwolnienia otrzyma on wynagrodzenie chorobowe.

Które dni niezdolności do pracy wchodzą do puli 33 i 14 dni?

Do puli 33 i 14 dni zaliczyć należy dni kalendarzowe przebywania na zwolnieniu lekarskim, bez względu na to, czy były to dni wolne od pracy, czy może dni robocze. W przypadku zasiłku chorobowego również uwzględniany jest każdy dzień niezdolności do pracy, nawet jeśli był on dniem wolnym.

Limit 33 dni lub 14 dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego to limit roczny, czyli wliczane są wszystkie dni zwolnienia lekarskiego z całego roku kalendarzowego.

Warto zwrócić uwagę, że do limitu 33 i 14 dni nie wlicza się okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymanym na dziecko lub innego członka rodziny. Za czas sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny od razu wypłacany jest zasiłek opiekuńczy.

Renta chorobowa po 50 roku życia - od którego dnia pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

Faktem jest, że prawo do zasiłku chorobowego od 15. dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim uzyskuje się po ukończeniu określonego przepisami wieku. Jednak Kodeks pracy precyzuje taką sytuację. W myśl art. 92 § 5 pracownik, który ukończył 50 lat, otrzymuje wynagrodzenie chorobowe przez okres 14 dni dopiero w roku następującym po ukończeniu 50. roku życia. Oznacza to, że osoba chorująca w roku, w którym przekroczyła ustalony wiek, w dalszym ciągu zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni, a od 34. dnia przysługuje jej zasiłek.

Wynagrodzenie chorobowe za 14 dni niezdolności do pracy przysługuje pracownikom, którzy ukończyli wiek 50 lat nie później niż w roku poprzedzającym chorobę.

Przykład 2.

Pani Anna kończy 50 lat w marcu 2024 roku. Od kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim, które przekracza 14 dni. W 2024 roku pani Anna będzie otrzymywała wynagrodzenie chorobowe przez 33 dni, a zasiłek dostanie od 34. dnia choroby. W razie choroby w 2025 roku wynagrodzenie od pracodawcy będzie przysługiwało przez 14 dni, a później wypłatę zasiłku przejmie ZUS.

Jeżeli pracownik ukończył 50 lat w tym samym roku, w którym powstała niezdolność do pracy, to zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni tej niezdolności.

Przykład 3.

Pan Jan ukończył 50 lat 31 grudnia 2023 roku. W okresie od 2 września do 1 października 2024 roku jest chory.

Z tytułu tej niezdolności ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 2 do 15 września (14 dni), natomiast za okres od 16 września do 1 października (16 dni) przysługuje zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia – jaka jest jego wartość?

Co ważne, wartość wynagrodzenia za czas choroby pracownika po 50-tce nie może być niższa niż 80% podstawy wymiaru zasiłku, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu, wskazując jednocześnie okoliczności, w których pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia (wypadek w drodze lub z pracy, choroba przypadająca w trakcie ciąży, poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddanie się zabiegowi pobrania komórek tkanek i narządów).

Wspomniane wyżej co najmniej 80% lub 100% wynagrodzenia to odpowiedni procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zgodnie bowiem z art. 92 § 2 Kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

W przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, za czas niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Dodatkowo w takiej sytuacji zwykle nie wystąpi okres wyczekiwania.