Poradnik Pracownika

Zasiłek opiekuńczy - kto może się o niego starać?

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownikowi, który  dobrowolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, który nie może wykonywać pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki m.in dziećmi lub chorymi członkami rodziny.

Na kogo przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Do członków rodziny, na których przysługuje zasiłek opiekuńczy, należą m.in. małżonek, rodzice, teściowie - pozostający z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, choćby tylko  na okres sprawowania osobistej opieki. Krąg osób, które uznano za członków rodziny, nad którymi sprawowanie opieki w okresie ich choroby uprawnia do pobierania zasiłku opiekuńczego, został rozszerzony o rodzica dziecka, ojczyma oraz macochę. Dlatego za  członka rodziny można zakwalifikować  partnerkę,  z którą nie jest się w związku małżeńskim w przypadku  gdy jest matką dziecka pracownika.

Kto może się starać o zasiłek opiekuńczy?

Pracownik może również starać się o zasiłek opiekuńczy w sytuacji gdy  matka sprawująca stałą opiekę nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 nie może jej zapewnić z powodu swojej choroby. Pracownik - ojciec dziecka może ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem. Zasiłek przysługuje za okres, w którym matka dziecka nie może sprawować tej opieki z powodu własnej choroby, nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.