Poradnik Pracownika

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

Pracownik na zwolnieniu lekarskim ma co do zasady przeznaczyć ten czas na odpoczynek, kurację i jak najszybszy powrót do zdrowia. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy zwolnienie lekarskie stanowi pretekst do uzyskania dodatkowego czasu na załatwienie spraw prywatnych, a nawet na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego. W związku z tym pracodawca, którego pracownik poszedł na zwolnienie, ma prawo przeprowadzić u niego kontrolę.

Kontrola pracownika - kto może ją przeprowadzić?

Kontrola pracownika może zostać przeprowadzona albo osobiście przez pracodawcę - pod warunkiem, że zatrudnia on powyżej 20 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego - albo też inną osobę, która otrzymała od szefa imienne upoważnienie. Zazwyczaj do przeprowadzenia kontroli zostaje oddelegowany inny pracownik firmy.

Ponadto pracodawca może także wnioskować o przeprowadzenie kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji można się zwrócić nawet do lekarzy orzeczników, zatrudnionych w ZUSie. Tacy kontrolerzy mają bowiem prawo ustalić, czy rzeczywiście dane zwolnienie lekarskie jest uzasadnione względami medycznymi.

Upoważnienie dawane kontrolującemu powinno być zgodne ze wzorem, który został przedstawiony w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Kontrola pracownika - gdzie należy jej dokonać?

Kontrola pracownika może zostać przeprowadzona w miejscu jego zamieszkania, ale także w miejscu jego czasowego pobytu, w drugim miejscu pracy albo - jeśli pracownik jest jednocześnie przedsiębiorcą - w miejscu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą. Podstawową przesłanką upoważniającą do stwierdzenia, iż pracownik nadużył zwolnienia, jest jego nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu. Jednakże warto przy tym pamiętać, iż nie jest to przesłanka przesądzająca sprawę - nieobecność może być bowiem uzasadniona wizytą u lekarza czy też koniecznością rehabilitacji. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownikowi terminu, w którym będzie on musiał wyjaśnić przyczyny swojej nieobecności. Jeśli podwładny odmówi udzielenia odpowiedzi lub też przekroczy wyznaczony termin, można uznać, że udzielone zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Protokół z kontroli pracownika

Każdorazowa kontrola pracownika powinna zostać podsumowana protokołem. W takim dokumencie każdorazowo należy zawrzeć wszystkie fakty, które kontroler uznaje za istotne w kontekście przeprowadzonych czynności. Natomiast w przypadku, gdy zwolnienie jest wykorzystywane nieprawidłowo, konieczne będzie uwzględnienie w protokole także świadczących o tym zdarzeń.

Wzór protokołu również można znaleźć w formie załącznika do wspomnianego wyżej rozporządzenia.