Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie lekarskie a miejsce pobytu chorego

Otrzymałem w tym roku pierwsze 3-tygodniowe zwolnienie lekarskie. Słyszałem, że ostatnio zwolnienie lekarskie może być skontrolowane przez ZUS i w związku z tym należy poinformować lekarza o miejscu pobytu w trakcie choroby. Przez pierwszy tydzień choroby zamierzam przebywać u moich rodziców, ponieważ mieszkają oni bliżej przychodni, a na następne tygodnie wrócę do siebie. Na zwolnieniu został wpisany adres moich rodziców. Czy w takiej sytuacji mam obowiązek informowania o zmianie miejsca swojego pobytu podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

Jarosław, Koło

 

Na początku 2019 r. na pracowników nałożono nowy obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Należy więc podać lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres pobytu w czasie choroby. Natomiast jeśli podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim adres ulegnie zmianie, wówczas nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności chory musi poinformować o tym fakcie pracodawcę oraz ZUS.

Zwolnienie lekarskie a miejsce pobytu w trakcie choroby

Art. 59 ust. 5d–5e ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza obowiązek:

  1. podania wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy (gdy będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej);
  2. informowania pracodawcy oraz ZUS-u o zmianie adresu pobytu w trakcie choroby, nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Przykład 1.

Pan Jan mieszka i jest zameldowany we Wrocławiu. Również we Wrocławiu wykonuje on swoją pracę zarobkową. Gdy pracownik poważnie zachorował, lekarz zalecił mu żeby na czas rekonwalescencji w domu była jeszcze jedna osoba do pomocy. W tej sytuacji Pan Jan wskazał adres pobytu na czas choroby miasto Świdnica, gdzie mieszkają jego rodzice. W przypadku, gdy pracodawca będzie chciał przeprowadzić kontrolę, w celu weryfikacji czy pracownik stosuje się do poleceń lekarza i czy wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z przeznaczeniem, powinien skontrolować pracownika pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim.

Jak wynika z nowych przepisów, w razie zmiany miejsca pobytu w trakcie zwolnienia lekarskiego należy powiadomić pracodawcę oraz ZUS o takim fakcie. Ma to za zadanie ułatwić przeprowadzanie kontroli zwolnień lekarskich.

Miejsce pobytu chorego w trakcie rekonwalescencji może ulec zmianie, jednakże gdy taka sytuacja będzie miała miejsce dana osoba zobowiązana jest poinformować o tym pracodawcę oraz ZUS w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Kontrola zwolnienia lekarskiego - nieobecność ubezpieczonego

Jeżeli ubezpieczony objęty zwolnieniem lekarskim w trakcie kontroli nie będzie znajdował się pod wskazanym miejscem pobytu na czas choroby, może to zostać uznane za niewłaściwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji chory powinien zostać wezwany do złożenia wyjaśnień zaistniałej sytuacji a w przypadku odmowy ich udzielenia uznaje się, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem. Skutkiem takiego zachowania może być np. odebranie ubezpieczonemu prawa do zasiłku chorobowego.