Poradnik Pracownika

Nakładanie się zwolnień lekarskich

Jestem na zwolnieniu lekarskim od 1.01.2020 r. Lekarz wystawił mi zwolnienie do 02.02.2020 r. W piątek 01.02.2020 r. jestem umówiony na kolejną wizytę, na której zapewne dostanę kolejne zwolnienie lekarskie. Wiem, że lekarz może wystawić zwolnienie tylko jeden dzień w przód. W takim razie oba zwolnienia będą przez jeden dzień się pokrywały. Czy nakładanie się zwolnień lekarskich jest dozwolone?

Janusz, Rzeszów

Zasady wystawiania zwolnienia lekarskiego

Szczegółowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich regulują przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368  z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 roku w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawianiu zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 2013).

Obecnie lekarze wystawią zwolnienia w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA jest wysyłane do ZUS, a ten przesyła je do płatników składek na profil informacyjny płatnika nie później, niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Najważniejsze zasady wystawiania zwolnienia lekarskiego:

 • zwolnienie może zostać wystawione od dnia wizyty, czyli od dnia wystawienia albo od dnia następnego;
 • zwolnienie lekarskie może zostać wystawione również nawet o 4 dni w przód, jeśli:
  • następny dzień po dniu wizyty jest dniem wolnym od pracy,
  • wizyty odbywa się w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy;
 • zwolnienie może zostać wystawione wstecz, ale nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień wystawienia;
 • w przypadku zwolnienia lekarskiego od lekarza psychiatry powyższa zasada nie ma zastosowania, ponieważ psychiatra jest uprawniony do wystawienia zwolnienia lekarskiego na okres wcześniejszy w razie podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność do oceny własnego postępowania.

Nakładanie się zwolnień lekarskich a wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie jest podstawą do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacany jest, jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik przebywał już ponad 33 dni na zwolnieniu lekarskim (14 dni w przypadku osób powyżej 50 r.ż.).

Zwolnienie lekarskie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Jeżeli kolejne zwolnienie lekarskie upoważnia do wypłaty wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego w innej wysokości, to za dni gdy występuje nakładanie się zwolnień lekarskich należy wypłacić wynagrodzenie lub zasiłek w wysokości obowiązującej z drugiego zwolnienia.

Jednakże w dobie elektronicznych zwolnień, praktycznie nie dochodzi do przypadków nakładania się okresów zwolnień lekarskich. Wynika to z faktu, że lekarz wystawiający e-ZLA ma wgląd do przypisanych do danego pacjenta zwolnień lekarskich, również tych wystawianych przez innych lekarzy. Co istotne, lekarz nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych innego lekarza wystawiającego poprzednie e-ZLA.

Lekarz wystawiający e-ZLA ma wgląd w termin obowiązywania poprzednich i aktualnych zwolnień lekarskich, wystawionych również przez innych lekarzy.

Wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy wypłacane jest w następującej wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru:
  • jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży;
  • jeżeli przyczyną niezdolności jest wpadek w drodze do lub z pracy;
  • jeżeli pracownik poddał się badaniom dla dawców komórek, tkanek i narządów lub poddał się zabiegowi ich pobrania;
 • 80% podstawy wymiaru - jeżeli niezdolność spowodowana jest chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną (przy czym pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenie z tego tytułu);
 • 70% podstawy wymiaru - w przypadku leczenia szpitalnego (dotyczy tylko zasiłku chorobowego).

Podsumowując, nie ma przeciwwskazań, aby następowało nakładanie się zwolnień lekarskich. Jednakżę w dobie e-ZLA sytuacje takie rzadko mają miejsce. Dodatkowo istnieje również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego o więcej niż jeden dzień w przód w przypadku wizyty u lekarza w okresie posiadania wcześniejszego zwolnienia lekarskiego. Ważne, żeby lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie kierował się zasadami wystawiania zwolnienia lekarskiego i zasadami orzekania o niezdolności do pracy. W innym razie wystawione przez lekarza zwolnienie nie może być podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.