Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Rozliczenie PIT ze współmałżonkiem - kiedy jest możliwe?

Osoby osiągające przychody z tytułu stosunku pracy czy zawierania umów cywilnoprawnych powinny do końca lutego otrzymać od swoich pracodawców zeznanie PIT-11 za ubiegły rok. Niektórzy zapewne zdecydują się na rozliczenie PIT ze współmałżonkiem. Zanim podejmiemy taką decyzję, należy poznać kilka przydatnych informacji.

Kiedy możliwe jest rozliczenie PIT ze współmałżonkiem?

Aby rozliczenie PIT ze współmałżonkiem było możliwe, nie wystarczy sam fakt pozostawania w związku małżeńskim. Prawo do takiego rozliczenia ma małżeństwo:

 • pozostające w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • posiadające wspólność majątkową przez cały rok podatkowy.

Nie trzeba składać w urzędzie skarbowym dodatkowego pisma o chęci skorzystania z rozliczania PIT ze współmałżonkiem, wystarczające będzie zaznaczenie odpowiedniego pola deklaracji podatkowej.
Rozliczenie PIT ze współmałżonkiem możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy oboje osiągają przychody opodatkowane według skali podatkowej. Oznacza to, że wspólne rozliczenie przysługuje:

 • osobom będącym pracownikami,
 • osobie pozostającej w stosunku pracy z małżonkiem zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • osobie pozostającej w stosunku pracy z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,
 • osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Jakie korzyści płyną z rozliczenia PIT ze współmałżonkiem?

Małżeństwa decydują się na wspólne rozliczenie zeznania rocznego z uwagi na możliwości opłaty niższego podatku. Szczególnie korzystne jest to dla par, w których to jedna osoba osiąga wysokie przychody, natomiast druga nie zarabia lub ma niewielki przychód.

Przykład 1.

Jerzy Wiśniewski przekroczył pierwszy próg podatkowy (85 528 zł) i konieczne było opodatkowanie przychodu wyższą stawką 32%. Jednakże jego małżonka była zatrudniona na podstawie umowy zlecenie i otrzymywała z niej wynagrodzenie nieprzekraczające 1500 zł brutto. Małżonkowie zdecydowali się na wspólne rozliczenie. W takiej sytuacji ich dochody po podzieleniu na 2 osoby nie przekraczają progu podatkowego, w związku z czym zostanie zastosowana niższa stawka podatku 18% .

Rozliczenie PIT ze współmałżonkiem - w jakim terminie?

Deklarację roczną PIT rozliczaną łącznie z małżonkiem należy złożyć w takim samym terminie jak w przypadku rozliczenia indywidualnego. Oznacza to, że na dostarczenie wspólnego zeznania do właściwego urzędu skarbowego mamy czas do 30 kwietnia za rok ubiegły.

Data złożenia wniosku o rozliczeniu PIT ze współmałżonkiem nie może przekroczyć ostatecznego terminu składania zeznania rocznego. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.

Rozliczenie PIT ze współmałżonkiem a zastosowanie ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna stanowi niejako wsparcie dla osób posiadających potomstwo. Kwota odliczana od podatku przysługująca pracującym rodzicom może oznaczać dużą oszczędność. Jednak aby z niej skorzystać, podatnicy muszą stosować się do określonych zasad.

W przypadku chęci zastosowania ulgi prorodzinnej do zeznania rocznego należy dołączyć formularz PIT/0.

To w jakiej wysokości przysługuje ulga, zależy od tego, ile dzieci posiadają podatnicy. Kwota odliczenia przysługuje na każde dziecko, które:

 • jest małoletnie (podatnik musi sprawować nad nim władzę rodzicielską),
 • otrzymywało zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na wiek,
 • nie ukończyło 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Podatnicy mają prawo nie tylko do pomniejszenia kwoty podatku do zapłaty o wartość ulgi, ale także o zwrot jej niewykorzystanej części.
W deklaracji rocznej rodzice mogą odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, co daje kwotę 1112,04 zł rocznie na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód małżonków po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112 000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie - rocznie 1112,04 zł na wychowanie dwójki dzieci,
 • 166,67 zł miesięcznie - czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie - 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.