Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Informowanie pracodawcy o ciąży - czy pracownica ma na to określony czas?

Jestem zatrudniona w ramach umowy o pracę w firmie już od kilku lat. Niedawno potwierdziłam u swojego lekarza, że jestem w ciąży ale ze względu na trudną sytuację w firmie wolałabym na razie nie informować o swoim stanie pracodawcę. Czy informowanie pracodawcy o ciąży jest obowiązkiem pracownicy? Do kiedy mam na to czas?

Janina, Dzierżoniów

 

Kodeks pracy określa wprost co wchodzi w skład obowiązków pracownika jak i pracodawcy. Do obowiązków pracownika należy:

 • wykonywanie pracy sumiennie i starannie,
 • stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Informowanie pracodawcy o ciąży

Przepisy prawa pracy nie przewidują by ciąża musiała być zgłaszana pracodawcy w określonym czasie. Jednak to w interesie pracownicy leży, by jak najszybciej informować o ciąży swojego pracodawcę, gdyż pozwala to na skorzystanie z uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży, które są uzależnione od udokumentowania stanu ciąży zaświadczeniem lekarskim.

Ochrona pracownic w ciąży

Szczególna ochrona pracownic w ciąży obejmuje ich zdrowie oraz trwałość stosunku pracy. Przez okres ciąży począwszy od pierwszego dnia ciąży - pracownica jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i rozwiązaniem umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w okresie ciąży jedynie w trzech przypadkach:

 • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
 • ogłoszenie upadłości pracodawcy,
 • likwidacja pracodawcy.

Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Z wyjątkiem, że przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.