Poradnik Pracownika

Ciąża pracownicy a konieczność informowania pracodawcy

Przepisy prawa pracy nie przewidują by ciąża została zgłaszana pracodawcy w określonym okresie czasu. Jednak to w interesie pracownicy leży, by jak najszybciej informować o ciąży swojego pracodawcę, gdyż pozwala to na skorzystanie z uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży, które są uzależnione od udokumentowania stanu ciąży zaświadczeniem lekarskim.

Ochrona pracownic w ciąży

Szczególna ochrona pracownic w ciąży obejmuje ich zdrowie oraz trwałość stosunku pracy. Przez okres ciąży począwszy od pierwszego dnia ciąży - pracownica jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i rozwiązaniem umowy o pracę. Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w okresie ciąży jedynie w trzech przypadkach:

  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
  • ogłoszenie upadłości pracodawcy,
  • likwidacja pracodawcy.

Umowa o prace na czas określony a ciąża

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Z wyjątkiem, że przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.