Przy ostatniej wypłacie wynagrodzenia, pracodawca potrącił z mojego wynagrodzenia składkę na ubezpieczenie grupowe. Nie wyrażałem zgody na dokonanie takiego potrącenia. Czy pracodawca może zrobić potrącenie z wynagrodzenia bez mojej zgody?

Marcin, Wrocław

Pracodawca może bez zgody pracownika wykonać potrącenie tylko określonych należności. Zgodnie z Kodeksem pracy z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy podlegają tylko określone należności.

Środki, które mogą zostać potrącone z wynagrodzenia bez zgody pracownika 

Lista tych należności obejmuje:

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  4. kary pieniężne (art. 108 Kodeksu pracy),

Wszystkie pozostałe należności niewymienione powyżej mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika, tylko po wyrażeniu przez niego wcześniejszej zgody na potrącenie. Zgoda na potrącenie z wynagrodzenia powinna być wyrażona na piśmie. Jeżeli pracodawca dokona potrącenia bez pisemnej zgody pracownika, wówczas wykracza przeciwko prawom pracowniczym. Potrąceń dokonuję się z zachowaniem wymienionej kolejności przedstawionej powyżej.

W trakcie zatrudnienia może powstać pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wiele wzajemnych zobowiązań, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniem pracy, jak na przykład składka na ubezpieczenie grupowe, czy spłata pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Na potrącenie tych zobowiązań z wynagrodzenia konieczna jest pisemna zgoda pracownika.

W razie zakończenia zatrudnienia pracodawca może chcieć odzyskać należność poprzez potrącenie świadczenia z wynagrodzenia odchodzącego pracownika. Jednak wzajemne rozliczenia nie mogą być podstawą do dokonywania potrąceń, jeżeli pracodawca nie uzyskał tytułu wykonawczego lub zgody pracownika na potrącenia.