Poradnik Pracownika

Potrącenia alimentacyjne przy płacy minimalnej

Jestem zatrudniony na pełny etat i otrzymuję pensję minimalną - 1 850 zł. Jednakże zostało ono zajęte przez komornika w związku z zaległymi alimentami. Jak potrącenia alimentacyjne wpłyną na wysokość mojego wynagrodzenia? Czy w tym przypadku obowiązuje obowiązuje również zachowanie kwoty wolnej od potrąceń?

 

Paweł, Poznań

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika

Wynagrodzenie pracownika jest prawem niezbywalnym, chronionym przez kodeks pracy. Jednakże na mocy przepisów szczególnych w określonych sytuacjach pracodawca może dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody.

Katalog potrąceń, do dokonywania których pracodawca jest zobowiązany, wskazany jest w art. 87 kodeksu pracy. Są to:  

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na poczet świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Potrącenia alimentacyjne a kwota wolna od potrąceń

Jeżeli chodzi o potrącenia alimentacyjne, nie obowiązuje zachowanie kwoty wolnej od potrąceń, a potrącenie jest możliwe do wysokości 60% wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych.

Co więcej, nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Obowiązuje przy tym zachowanie podanej kolejności dokonywania potrąceń. Potrącenia alimentacyjne w razie zbiegu zajęć mają pierwszeństwo.

Gdy stosowane są potrącenia alimentacyjne, nie ma ustalonej kwoty wolnej od potrąceń. Zatem należności alimentacyjne potrąca się z wynagrodzenia pracownika po odliczeniach składkowo-podatkowych w maksymalnej wysokości 60% tego wynagrodzenia, bez względu na to, w jakiej wysokości otrzymuje on wynagrodzenie, nawet gdy jest ono ustalone na poziomie płacy minimalnej.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości tzw. minimalnego wynagrodzenia, jednak dotyczy to egzekwowania wszelkich należności, z wyjątkiem tych, które egzekwowane są na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.