Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Premia kwartalna dla byłego pracownika

Byłem zatrudniony w firmie handlowej, jednak na mocy porozumienia stron rozwiązałem umowę o pracę z dniem 10 października. W swojej firmie otrzymywałem premię kwartalną, która była wypłacana w ciągu miesiąca po zakończonym kwartale. Czy premia kwartalna będzie mi się należeć, jeśli jej wypłata będzie następować w czasie, kiedy ja już nie pracuje?

 Rafał, Katowice

 

Pracodawca podczas ustalania premii dla poszczególnych pracowników, nie może kierować się tylko kryterium, że dany pracownik w dniu wypłaty nie jest już pracownikiem danej firmy, wręcz jest to niedopuszczalne. Ponadto taka praktyka może naruszać podstawowe prawa pracownika, określone w Kodeksie pracy.

Odmowa wypłaty premii – co mówi Kodeks pracy?

Warto wspomnieć tutaj o artykule 80 kp, gdzie określono, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Odnosząc się do tego zapisu pracownik, mimo że wypłata premii następuje z przesunięciem (miesięcznym czy nawet kilkumiesięcznym), jeśli wykonał swą pracę, to powinien mieć wypłacone wynagrodzenie. Ponadto niewypłacenie premii w takiej sytuacji, może łamać podstawowe zasady wynagradzania, takie jak zakaz dyskryminacji czy też zasadę, że wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 kp). Każdy pracownik ma więc prawo do jednakowego wynagrodzenia.

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Dotyczy to wszystkich składników wynagrodzenia bez względu na nazwę i charakter.

Czy byłemu pracownikowi należy się premia kwartalna?

Co do zasady pracodawca ustala warunki premiowania na ogół w regulaminie wynagradzania – określa tam wszystkie warunki, jakie powinny być spełnione, aby dany pracownik otrzymał premie. Jeśli premia kwartalna w danym zakładzie jest przyznawana za osiągnięte wyniki, które to są łatwe do określenia, a co za tym idzie, ich wykonanie skutkuje uzyskaniem premii, nabiera ona charakteru gwarantowanego, ale i roszczeniowego. Tak więc jeśli dany pracownik wykonał określone zadania w danym okresie, mimo że nie jest już zatrudniony, premia kwartalna powinna zostać mu wypłacona. W przypadku zaś sytuacji, kiedy pracownik nie przepracuje całego okresu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu premii kwartalnej, pracodawca może wypłacić część premii proporcjonalnie do wykonanych zadań. Bez wątpienia zapisy dotyczące wypłaty premii powinny być szczegółowo określone w regulaminie wynagradzania lub też w układzie zbiorowym pracy.