Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Sposoby oszczędzania na własne mieszkanie, w tym PPK

Obecnie zakup mieszkania najczęściej kojarzy się z koniecznością zaciągnięcia kredytu hipotecznego albo pożyczenia środków od instytucji finansowych, rodziny, znajomych. Z uwagi na inflację, rosnące ceny domów, mieszkań, materiałów budowlanych, można zadać sobie pytanie o to, czy oszczędzanie w ogóle się opłaca. Jakie są sposoby oszczędzania na własne mieszkanie, gdzie lokować pieniądze? Jednym z tematów opracowania będą pracownicze plany kapitałowe jako jeden ze sposobów oszczędzania na własny dom lub mieszkanie.

Czym są pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze plany kapitałowe (PPK), zasady gromadzenia środków w PPK, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych w PPK są zawarte w Ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

Jest to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Pracownik oraz pracodawca przekazują do PPK wpłaty podstawowe, które są obligatoryjne. Poza tym mogą oni zadeklarować wpłaty dodatkowe, które są dobrowolne. Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Państwo natomiast będzie przekazywać stałe, niezależne od dochodu, kwoty.

Ten sposób oszczędności sprawia, że nie tylko pracownik odkłada określone sumy, lecz także dokłada się do tego pracodawca oraz państwo. Nie są to zatem wyłącznie środki pracownika, ale też dodatkowe – państwa i pracodawcy.

Pieniądze z PPK można wypłacać w całości, bez żadnych potrąceń.

Zgodnie z przywołaną powyżej ustawą środki z PPK mogą zostać przeznaczone na wkład własny przed zawarciem kredytu na:

 • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego;

 • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;

 • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu hipotecznego.

Środki zgromadzone w PPK mogą zatem stanowić pieniądze, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia domu, mieszkania lub jego remontu.

Dotyczy to jednak osób do 45. roku życia, starsze osoby nie mogą wypłacić środków z PPK na ten cel.

Sposoby oszczędzania na własne mieszkanie - ograniczenie wydatków

Kolejną ważną kwestią podczas oszczędzania jest ograniczenie stałych wydatków, zwłaszcza takich, bez których można się na co dzień obejść.

Specjaliści z zakresu finansów wskazują, aby ograniczać lub całkowicie zrezygnować z jedzenia „na mieście”, przygotowywać posiłki w domu, równocześnie przetwarzać żywność, mrozić jej nadmiar, nie kupować zbyt dużej ilości jedzenia.

Warto też oszczędzać na odzieży – kupować tę lepszej jakości, ale rzadziej, podobnie z obuwiem, elektroniką.

Można też rozważyć zamianę samochodu na komunikację miejską, rower w sezonie i w ten sposób ograniczać koszty paliwa oraz eksploatacji samochodu.

Zwiększanie własnych środków poprzez sprzedaż ruchomości

Innym sposobem na zwiększenie aktywów – środków pieniężnych – jest sprzedawanie własnych, niepotrzebnych już, rzeczy – odzieży, ubrań, wyposażenia mieszkania czy elektroniki. Obecnie istnieje wiele platform, które umożliwiają łatwe i wygodne sprzedawanie własnych rzeczy innym osobom.

Inwestowanie

Długoterminowymi inwestycjami są inwestycje w:

 • dobra luksusowe;

 • złoto, kamienie szlachetne;

 • nieruchomości;

 • surowce;

 • dzieła sztuki;

 • akcje i obligacje Skarbu Państwa.

Są to jednak inwestycje wymagające cierpliwości i czasu, gdyż zysk mogą przynieść dopiero z upływem kilkunastu, a czasami i kilkudziesięciu lat. Jeśli ktoś oszczędza, aby zakupić własne mieszkanie, nie będzie to właściwy sposób, gdyż w tej sytuacji będzie kluczowy czas.

Krótkoterminowe lokowanie środków

Możliwe jest również krótkoterminowe lokowanie środków, które mają określone oprocentowanie.

Takimi instrumentami są:

 • lokaty bankowe;

 • konta oszczędnościowe z oprocentowaniem.

Warto w tym zakresie przeprowadzić badania, w którym banku oferty są najkorzystniejsze i tam ulokować środki. Im więcej pieniędzy do zaoszczędzenia, tym większy potencjalny zysk, dlatego ważne jest poszukiwanie odpowiedniego banku.

Zazwyczaj większe oprocentowanie jest oferowane nowym klientom, są to tzw. promocje na nowe środki. Należy jednak szczegółowo prześledzić ofertę, aby zorientować się w tym, czy takie założenie konta wiąże się z opłatami oraz jakimi.

Czasami może się bowiem okazać, że wyższe oprocentowanie wiąże się z dużymi kosztami obsługi konta, co będzie mniej opłacalne niż skorzystanie z konta oszczędnościowego przy własnym rachunku bankowym.

Giełda, uczestnictwo w spółkach

Poza powyższymi sposobami są też takie bardziej skomplikowane, które wymagają posiadania podstawowej wiedzy ekonomicznej, śledzenia trendów, aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Inwestowanie na giełdzie, a także uczestnictwo w spółkach, wymaga zaangażowania nie tylko środków pieniężnych, lecz także czasu.

Zyski mogą być bardzo duże, jeżeli pieniądze zostaną korzystnie ulokowane, jednakże może się to też wiązać z dużymi stratami.

Należy do tego typu inwestycji podejść z rozwagą, a także odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.