Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK – darmowy wzór do pobrania

PPK to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne dla pracowników, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Program ten ma na celu poprawić kondycję finansową osób, które ukończą 60. rok życia – czyli zbliżają się do wieku emerytalnemu. W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych określone zostało, kto ma prawo przystąpić do tego systemu. Przepisy wskazują również minimalne stawki, według których należy naliczać opłaty po stronie pracownika i pracodawcy. Ponadto ustawodawca przewidział także możliwość dokonywania dodatkowych wpłat na poczet PPK przez pracownika – w tym celu składana jest deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli PPK

PPK, jak zostało to już określone, jest systemem oszczędnościowym. Program skierowany jest do osób pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – czyli nie tylko do pracowników, ale również np. do zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Głównym celem systemu PPK jest zapewnienie dodatkowych środków finansowych, z których uczestnik PPK będzie mógł skorzystać po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach i po spełnieniu odpowiednich warunków – również wcześniej. Środki zgromadzone na rachunku uczestnika z założenia są prywatne i podlegają dziedziczeniu. Zaoszczędzone pieniądze uczestnik systemu może w każdym momencie wycofać, jednak wiąże się to z pewnymi dodatkowymi formalnościami oraz kosztami.

PPK – obowiązki

Wdrożenie systemu PPK nie rodzi dla pracownika czy osoby przystępującej do niego żadnych dodatkowych znaczących formalności. To na pracodawcę spada odpowiedzialność związana z wdrożeniem oraz rozliczaniem PPK w firmie. Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi (jeżeli takie w firmie występują) wybiera instytucję finansową, z którą następnie podpisuje stosowne umowy. Instytucja ta ma na celu stworzyć prywatne rachunki PPK dla pracowników, a następnie zarządzać i obracać wpłatami, jakie wpłyną na konto danej osoby. Po stronie pracownika pozostaje tylko w odpowiedni sposób określić, czy chce, czy też nie chce przystąpić do programu.

Jeżeli pracownik stanie się aktywnym uczestnikiem programu, wówczas po jego stronie powstanie obowiązek finansowania wpłat na poczet PPK. Odliczeń takich dokonuje pracodawca poprzez pomniejszenie pracownikowi wypłacanego co miesiąc wynagrodzenia. W przypadku wycofania się z PPK pracownik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniej deklaracji o rezygnacji z przystąpienia do programu. Deklaracje takie w celu ich podtrzymania należy odnawiać co cztery lata.

PPK – finansowanie obowiązkowe

Bazą do stworzenia opłacanego systemu długoterminowego oszczędzania jest założenie, iż wpłat na jego poczet dokonują trzy podmioty:

  • sam pracownik;
  • pracodawca danej osoby;
  • państwo.

Nie każdy podmiot zobowiązany do regulowania wpłat na PPK danego pracownika dokonuje ich w tej samej wysokości i częstotliwości.

Pracownik będący w PPK obowiązkowo musi uiszczać wpłaty wynoszące minimum 2% wysokości wynagrodzenia. Od powyższej zasady istnieje wyjątek – wysokość opłat może zostać obniżona maksymalnie do 0,5%, w przypadku gdy łączna wartość wynagrodzenia danej osoby w miesiącu nie przekracza 120% kwoty płacy minimalnej.

Pracodawca dokonuje obowiązkowo wpłat za swojego pracownika na poczet PPK w minimalnej wysokości 1,5% wynagrodzenia danej osoby.

Wpłaty na rachunek PPK pracownika uiszczane są również przez państwo i wynoszą:

  • 250 zł – jednorazowa wpłata powitalna;
  • 240 zł – dopłata roczna.

PPK – finansowanie dobrowolne

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje także możliwość dokonywania dodatkowych wpłat na poczet programu danego pracownika.

Pracownik dobrowolnie może zdecydować się na wpłaty w powiększonym wymiarze do maksymalnie 2% kwoty swojego wynagrodzenia.

Pracodawca może natomiast dokonywać dodatkowych wpłat na poczet PPK pracownika w maksymalnym wymiarze 2,5% kwoty wynagrodzenia danej osoby.

Finansowanie wpłat do PPK

Obowiązkowe

Dobrowolne

Pracownik

2% kwoty wynagrodzenia*

do 2%

Pracodawca

1,5%

do 2,5%

* z opcją obniżenia do 0,5%, gdy łączna wysokość wynagrodzenia pracownika w miesiącu nie przekracza 120% kwoty płacy minimalnej.

Pracownik maksymalnie może wpłacić 4% wynagrodzenia brutto: 2% składki podstawowej i 2% dobrowolnej.

Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK

Pracownik chcący dokonywać zwiększonych wpłat na poczet swojego PPK powinien przedłożyć swojemu pracodawcy odpowiednią deklarację.

Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK musi zostać wypełniona i podpisana osobiście przez pracownika.

Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK obowiązuje od dnia jej złożenia. To oznacza, że należy naliczyć ją od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po złożeniu tej deklaracji.

Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK – darmowy wzór do pobrania

Do pobrania:

pdf
Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK – darmowy wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK – darmowy wzór.docx druk do ręcznego wypełnienia

Dodatkowe wpłaty do PPK – podsumowanie

Pracownik, który przystąpił do programu PPK, zobowiązany jest do wpłacania minimalnych kwot na poczet tego systemu oszczędnościowego, jednakże ustawodawca przewidział również możliwość uiszczania przez pracownika wpłat dodatkowych. Deklaracja o wysokości wpłaty dodatkowej do PPK umożliwi pracownikowi poinformowanie pracodawcy o chęci odprowadzania większych składek na PPK.