Poradnik Pracownika

FGŚP - co to za fundusz i kto może z niego korzystać?

Od ponad 20 lat  pracodawcy opłacają za pracownika składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), a niewielu z nich wie, co to za fundusz i co tak właściwie gwarantuje pracownikom. Artykuł odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące korzystania z FGŚP.

Co to jest FGŚP?

FGŚP jest państwowym funduszem celowym, którego głównym celem jest ochrona roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Fundusz realizuje dwa główne zadania:

  • dokonuje wypłaty świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy oraz na podstawie przepisów innych ustaw szczególnych;
  • dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń od podmiotów i osób do tego zobowiązanych.

Kto może starać się o uzyskanie świadczeń z FGŚP?

Objęci gwarancją funduszu są nie tylko obecnie zatrudnieni pracownicy. O uzyskanie świadczeń z funduszu mogą starać się również: były pracownik, uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego byłego pracownika, pracodawca, syndyk, likwidator, inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

Pracownicy jakich podmiotów są objęci FGŚP?

O uzyskanie świadczenia z FGŚP mogą starać się pracownicy, którzy są lub byli zatrudnieni przez:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność wyłącznie na terenie naszego kraju, czyli m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnym, przy czym podmioty te nie mogą być wyłączone z możliwości ogłoszenia upadłości na terenie Polski, w świetle innych obowiązujących przepisów,

  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

  • oddziały banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych,

  • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy spoza Polski, pod warunkiem, że zatrudnia zgodnie z polskim prawem, minimum jedną osobę fizyczną na rzecz działalności gospodarczej lub działania przedstawicielstwa w Polsce.