Poradnik Pracownika

Renta socjalna - kto może otrzymać takie wsparcie?

Czasami sytuacja życiowa, a co za tym idzie sytuacja finansowa wielu osób, z różnych przyczyn jest naprawdę trudna. Często przyczyną problemów jest niepełnosprawność -  wrodzona lub powstała w wyniku wypadku lub choroby. Wiele z osób niepełnosprawnych nie jest w stanie podjąć pracy lub wykonywać jej na pełny etat. Takie osoby mogą skorzystać z pomocy państwa i starać się o to, żeby została im przyznana renta socjalna.

Renta socjalna - co to za świadczenie?

Renta socjalna jest świadczeniem pieniężnym, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do wykonywania pracy. Przyznana renta socjalna może być stała lub czasowa. Renta mająca charakter stały przyznawana jest dla osób trwale niezdolnych do pracy. Z kolei okresowa jest przyznawana na dany okres niezdolności do pracy (jeśli okres ten również jest czasowy).

Wysokość renty socjalnej

Wysokość renty socjalnej zależy od wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Do września 2018 roku renta socjalna stanowiła 84 % tej kwoty. We wrześniu 2018 roku weszły w życie nowe zasady wyliczania tego świadczenia, a przelicznik podniesiono do 100%.

Od 1 marca 2021 renta socjalna wynosi 1250,88 zł zł brutto.

Stawka renty socjalnej obowiązuje od 1 marca danego roku do 28/29 lutego roku następnego.

Kto może starać się o przyznanie renty socjalnej?

O przyznanie renty socjalnej może starać się osoba dorosła (tzn. osoba, która ukończyła 18. rok życia), której niepełnosprawność powstała:

 • przed ukończeniem 18. roku życia,
 • przed ukończeniem 25. roku życia, jeśli w tym czasie uczyła się lub studiowała,
 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że w kontekście przyznania renty socjalnej za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, a nie ukończyła 18. roku życia.

Renta socjalna przysługuje osobom zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno tych, którzy posiadają obywatelstwo polskie, jak i dla obcokrajowców przebywających w Polsce na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), a więc m.in. w związku z zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów albo szkolenia zawodowego lub innymi okolicznościami,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej,

oraz:

 • cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile można dorobić na rencie socjalnej?

Posiadanie prawa do renty socjalnej nie oznacza, że nie można osiągać dodatkowych przychodów. Jednak renta może zostać zawieszona, jeśli kwota osiągniętego przychodu przekracza ustalony próg.

Kwota graniczna zmienia się, ponieważ ograniczenie kwotowe wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez GUS dla celów emerytalnych.

Co istotne, do przychodów zaliczane są nie tylko wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, lecz także otrzymywane kwoty:

 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego,
 • zasiłku i dodatku wyrównawczego.

Renta socjalna zostanie zawieszona również w przypadku przekroczenia wcześniej wspomnianego progu przychodu z tytułu:

 • umowy najmu i podnajmu,
 • umowy dzierżawy i poddzierżawy.

nawet jeśli ten przychód powstał za granicą.

Renta socjalna a renta rodzinna

Z reguły osoba uprawniona do renty socjalnej jest równocześnie uprawniona do renty rodzinnej. Jednak suma tych dwóch świadczeń nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku przekroczenia tej kwoty zmniejszeniu będzie podlegała renta socjalna.