Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ekwiwalent za pranie odzieży służbowej 2024

W pracy obowiązuje określony ubiór i od pracodawcy dostajemy koszule służbowe w kolorach firmy. Czy w związku z tym przysługuje nam ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

 

Karolina, Uraz

 

Zgodnie z art. 2379 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawcy, którzy nie piorą odzieży roboczej we własnym zakresie, są zobowiązani wypłacać ekwiwalent pieniężny pracownikom. Wysokość ekwiwalentu powinna odpowiadać kosztom prania, jakie ponosi zatrudniony.

Odzież robocza

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odzież roboczą, gdy:

  • istnieje ryzyko zniszczenia lub znacznego zabrudzenia ubrania prywatnego pracownika.
  • wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy nakazują stosowanie specjalnego stroju.

Odzież robocza musi spełniać określone normy bezpieczeństwa i być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca nie może żądać od pracownika zwrotu kosztów za odzież roboczą, chyba że jej zniszczenie lub utrata nastąpiła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika.

Ekwiwalent za pranie a odzież robocza

Warto zaznaczyć że ekwiwalent za pranie związany jest z pojęciem odzieży roboczej. Z  artykułu 2377 § 1 Kp wynika, że odzież robocza przysługuje w sytuacjach, gdy:

Podczas typowej pracy biurowej nie jest spełniany ani jeden z wyżej wymienionych warunków, czyli pracodawca nie ma obowiązku zapewniania pracownikom biurowym odzieży roboczej. Tym samym firmowe koszule nie są uznawane za odzież roboczą, w wyniku czego pracownikom nie przysługuje ekwiwalent za pranie.

Przepisy wewnętrzne i ekwiwalent za pranie

Koszule wydawane przez pracodawcę uznaje się za ubranie służbowe, tym samym przedsiębiorca sam może podjąć decyzję o wypłacie ekwiwalentu za pranie z tytułu ich używania. Powinno być to jednak uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych lub umowie o pracę. Pracodawca w przypadku ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej może przyjąć dowolne zasady wypłaty, a także ustalić jego wysokość.