Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Prawo do renty a nowe zatrudnienie

Czy pobierając rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i podejmując zatrudnienie nie utracę prawo do renty? Jakie obowiązki ma rencista, który podejmuje zatrudnienie odnośnie zawiadomienia organu rentowego?

Marek, Sopot

 

Rencista, który podejmuje zatrudnienie nie nie musi się obawiać, że z chwilą podjęcia pracy spowoduje to utratę nabytych uprawnień do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Jedyną okolicznością, która może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie renty jest wysokość osiąganego przychodu.

Osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy i na rencie rodzinnej mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie, ale muszą uważać na limity.

Kiedy ulega zawieszeniu prawo do renty? 

Prawo do renty ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu co do zasady podlegającemu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W razie osiągania przychodu w kwocie:

  • wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS - prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu,
  • przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które wymieniono wcześniej, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty - renta z tytułu niezdolności do pracy ulega zmniejszeniu, o kwotę przekroczenia, ale nie większą niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Na pracodawcy/zleceniodawcy ciąży obowiązek przekazywania informacji dotyczącej osiągniętego przez emeryta lub rencisty przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja ta powinna być przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego. Rencista również powinien taką informację złożyć w ZUS.