Poradnik Pracownika

Rencista częściowo niezdolny do pracy a zatrudnienie

Czy pobierając rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i podejmując zatrudnienie nie utracę prawa do otrzymania renty? Jakie obowiązki ma rencista, który podejmuje zatrudnienie odnośnie zawiadomienia organu rentowego?

Rencista a zatrudnienie

Rencista, który podejmuje zatrudnienie nie nie musi się obawiać, że z chwilą podjęcia pracy spowoduje to utratę nabytych uprawnień do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Jedyną okolicznością, która może wpłynąć na zawieszenie lub zmniejszenie renty jest wysokość osiąganego przychodu.

Osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy i na rencie rodzinnej mogą podjąć dodatkowe zatrudnienie, ale muszą uważać na limity.

Kiedy ulega zawieszeniu prawo do renty? 

Prawo do renty ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu co do zasady podlegającemu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W razie osiągania przychodu w kwocie:

  • wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS - prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu,
  • przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które wymieniono wcześniej, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty - renta z tytułu niezdolności do pracy ulega zmniejszeniu, o kwotę przekroczenia, ale nie większą niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

To na pracodawcy/zleceniodawcy ciąży obowiązek przekazywania informacji dotyczącej osiągniętego przez emeryta lub rencisty przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. Informacja ta powinna być przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego.