Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

PIT-11 w sytuacji, gdy stosunek pracy jest rozwiązany w trakcie roku

Byłem zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę do końca stycznia 2023 roku. W jakim terminie powinienem otrzymać informację PIT-11? Czy otrzymam deklarację w trakcie bieżącego roku czy pracodawca wystawi ją dopiero do końca lutego 2024 r.?

Jan, Warszawa

 

Płatnicy podatku dochodowego za pracowników są zobowiązani obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku sporządzają informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11 (jeżeli nie dokonują rocznego obliczenia podatku).

PIT-11 w trakcie roku tylko na wniosek pracownika

Ustawodawca przewidział możliwość wystawiania w trakcie roku informacji PIT-11 jedynie w sytuacji, gdy były pracownik wystąpi z takim wnioskiem - pracodawca zazwyczaj nie sporządza jej w trakcie roku.

Płatnik podatku dochodowego nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11 w przypadku ustania w ciągu roku podatkowego obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Pracodawca jedynie na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku płatnik sporządza i przekazuje podatnikowi PIT-11. Żaden z przepisów nie określa jednak terminu, w którym były pracownik powinien złożyć wniosek o wystawienie PIT-11.

PIT-11 przed likwidacją działalności

Także gdy płatnik likwiduje działalność przed końcem lutego następnego roku, nie ma obowiązku złożenia PIT-11 do dnia zaprzestania działalności.

Jedynie jeżeli płatnik zatrudniał pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych i zaprzestał działalności przed końcem lutego następnego roku, musi przesłać informację PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu przed zakończeniem działalności.

Również gdy płatnikiem od przychodów ze stosunku pracy jest osoba prawna lub spółka osobowa, powinna wystawić PIT-11 do dnia ustania bytu prawnego.

Samo zakończenie umowy o pracę w trakcie roku, jeżeli pracownik nie złożył wniosku, nie obliguje pracodawcy do sporządzenia deklaracji PIT-11.