Poradnik Pracownika

Jak rozliczać składki ZUS pracownika korzystającego ze zwolnienia PIT?

Czy zwolnienie z PIT wpływa na objęcie pracownika do 26. życia ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym? Co do zasady, płatnik jest zobowiązany do odprowadzania z wynagrodzenia młodego pracownika składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, jednak występowały one już wcześniej i nie mają nic wspólnego z ulgą w postaci zerowego PIT dla młodych. W jaki sposób rozlicza się składki ZUS pracownika korzystającego ze zwolnienia PIT?

Zwolnienie z PIT dla pracownika do 26. roku życia

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z obowiązku opłacania podatku dochodowego zwolnione zostały osoby pracujące do 26. roku życia.

Zwolnienie z PIT dla młodych przysługuje osobom otrzymującym wynagrodzenie z tytułu:

  • stosunku służbowego;
  • stosunku pracy;
  • pracy nakładczej;
  • spółdzielczego stosunku pracy;
  • umów zleceń.

Począwszy od 2020 roku zwolnienie z PIT dla pracowników do 26. roku życia ma zastosowanie do dochodów nieprzekraczających 85 528 zł w skali roku.

Zerowy PIT dla młodych a składki na ubezpieczenia społeczne

Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób poniżej 26. roku życia nie wpływa w żaden sposób na zasady pobierania składek na ubezpieczenia społeczne. Zasady uiszczania składek na ubezpieczenia do ZUS-u pozostają bez zmian. Oznacza to, że przychód korzystający ze zwolnienia z PIT dla młodych stanowi w dalszym ciągu podstawę obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, a płatnik niezależnie od wieku pracownika ma obowiązek pobrać i zapłacić daniny do ZUS-u. Zasada ta ma zastosowanie, pod warunkiem że nie występują inne zwolnienia ze składek, takie jak np. status studenta przy umowie zleceniu czy zbieg tytułów do ubezpieczeń.

Składka zdrowotna dla osób do 26. roku życia zwolnionych z PIT

Składka zdrowotna dla pracowników do 26. roku życia korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego pobierana jest tak jak dotychczas – w pełnej wysokości. Zwolnienie z podatku dochodowego dla młodych nie implikuje zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za pracownika do 26. roku życia.

Osoby do 26. r.ż., objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, których przychody zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie zmian w ustawie o PIT, nie są zwolnione ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak więc w normalnym trybie powinno się przeprowadzać odliczenie składek ZUS od wynagrodzenia takiej osoby.

W celu obliczenia składki zdrowotnej, którą płatnik powinien odprowadzić z wynagrodzenia młodego podatnika, niezbędne będzie wyliczenie zaliczki PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., nieobjętej zwolnieniem od podatku. Zatem płatnik powinien porównać składkę na ubezpieczenie zdrowotne z wysokością zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, która zostałaby wyliczona, gdyby przychód pracownika nie był zwolniony od podatku. W sytuacji, w której wyliczona składka byłaby wyższa od wspomnianej powyżej zaliczki, to składka powinna zostać obniżona do jej wysokości. W sytuacji, w której składka byłaby niższa od kwoty wyliczonej zaliczki, składkę potrąca się w pełnej wysokości z dochodu ubezpieczonego.

Składki ZUS pracownika korzystającego ze zwolnienia PIT a umowy cywilnoprawne

Nie zmieniły się zasady pobierania składek w odniesieniu do umów cywilnoprawnych. Oznacza to, że osoby posiadające status ucznia lub studenta, które nie ukończyły 26. roku życia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia.

Składek na ubezpieczenia nie pobiera się także od umowy o dzieło, niezależnie od dodatkowych czynników, takich jak wiek czy ewentualny status studenta bądź ucznia osoby wykonującej dzieło.

Jak widać, sporządzanie list płac dla osób do 26. roku życia staje się coraz bardziej skomplikowane – przysługuje zwolnienie z PIT dla młodych, ale tylko do określonego limitu, w razie przekroczenia limitu składki pobrane na ubezpieczenia częściowo podlegają odliczeniu od dochodu lub podatku, a częściowo nie. W stosunku do umów zleceń trzeba dodatkowo rozważyć ewentualny status ucznia bądź studenta. Odliczone składki ZUS pracownika korzystającego ze zwolnienia PIT wykazuje się na zeznaniu rocznym, dlatego należy pamiętać o wszystkich wymienionych wyjątkach.

Strzałka