Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Status studenta: co oznacza, kiedy wygasa, jak go potwierdzić?

Status studenta daje wiele przywilejów młodemu człowiekowi. Korzyści z zatrudnienia takiej osoby ma też pracodawca. Jednak zanim przyjmiemy studenta do pracy, należy wiedzieć, jak potwierdzić jego status i do kiedy on obowiązuje.

Status studenta – co to oznacza

Zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce status studenta otrzymuje osoba przyjęta na studia:

  • I stopnia (licencjackie) lub II stopnia (magisterskie);
  • jednolite magisterskie.

Jest on ważny od dnia ślubowania.

Oznacza to, że status studenta nie przysługuje osobom kontynuującym naukę na studiach podyplomowych albo doktoranckich.

Osoby uczące się mają wiele zniżek i benefitów. Należą do nich m.in.:

  • ulgi ustawowe, czyli tańsze bilety na przejazdy komunikacją miejską (50%) oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego (51% do 26. roku życia);
  • zniżki na bilety do kin, muzeów oraz na różne wydarzenia kulturalne.

Studenci mogą też liczyć na darmowe kursy i szkolenia, które są organizowane wyłącznie dla nich, np. kursy obsługi programów komputerowych lub liderskie.

Kiedy wygasa status studenta

Status studenta zgodnie z przepisami wygasa wraz z ukończeniem studiów, czyli w dniu złożenia egzaminu dyplomowego. Natomiast w przypadku kierunków: lekarskiego, stomatologicznego i weterynarii – będzie to data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu. Z kolei dla osób kończących studia farmaceutyczne – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. Większość przywilejów kończy się też po ukończeniu 26. roku życia. Przy czym status studenta nie wygasa w trakcie urlopu dziekańskiego.

Pracodawcy powinni pamiętać, że zgodnie z interpretacją ZUS osoba, która skończyła studia I stopnia i zamierzająca je kontynuować traci status od momentu obrony do chwili przyjęcia na studia II stopnia. Dla studenta ważne jest to, że nadal ma ważną legitymację, która upoważnia go do zniżek. Standardowy termin wygaśnięcia dokumentu upływa 31 października.

Student może też stracić swoje przywileje w sytuacji, kiedy zostaje skreślony z listy studentów z powodów określonych w przepisach, czyli gdy:

  • nie podejmie studiów;
  • zrezygnuje z nich;
  • nie złoży w wymaganym terminie pracy dyplomowej lub nie przystąpi do egzaminu dyplomowego;
  • otrzyma karę dyscyplinarną za np. brak udziału w obowiązkowych zajęciach, brak postępów w nauce, niezaliczenie semestru lub roku w określonym czasie.

Potwierdzenie statusu studenta – jak to zrobić

Każdy student otrzymuje legitymację. Na niej znajduje się: nazwa uczelni; data wydania; imię i nazwisko, pesel, adres oraz numer indeksu i zdjęcie posiadacza; hologram określający ważność dokumentu oraz chip, na którym zakodowane są powyższe informacje.

Teoretycznie o posiadaniu statusu studenta świadczy legitymacja, aczkolwiek w przypadku kontroli ZUS będzie to niewystarczające. Z tego powodu pracodawca powinien zażądać od młodego człowieka zaświadczenia z uczelni.

Dlaczego tak się dzieje? Z prostego powodu, mimo że dana osoba legitymuje się ważnym dokumentem, może już nie mieć statusu studenta, np. ukończyła studia albo została skreślona z listy. Legitymacja jest ważna przez semestr, a absolwenci studiów I stopnia mogą zachować ją i korzystać z przywilejów do 31 października roku ukończenia studiów. Zatem pracownik może nie poinformować pracodawcy o utracie statusu studenta, a ten w efekcie nie zgłosi go w wymaganym przez prawo terminie do ubezpieczenia. Za co grozi firmie kara.

Wyjściem z sytuacji jest, aby student w każdym miesiącu pracy, przed wypłatą wynagrodzenia złożył odpowiednie zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że nadal się uczy.

Istotną kwestią, o jakiej często zapominają pracodawcy, jest zakaz kserowania i przechowywania legitymacji. Dokument zawiera zdjęcie, czyli wizerunek, który zgodnie z prawem nie może być przetwarzany przez firmę. Więcej informacji nt. zagadnień HR, można znaleźć na specjalistycznym blogu Zawodowo.OLX.

Zalety zatrudnienia studenta

Korzyści dla pracodawcy z zatrudniania studentów wynikają z rodzaju podpisanej umowy. Najwięcej firmy zaoszczędzą przy zawieraniu umów o dzieło. Zgodnie z przepisami za studentów do 26. roku życia zatrudnionych na takich umowach nie trzeba odprowadzać żadnych składek do ZUS. Do ubezpieczenia zdrowotnego są oni zgłoszeni przez swoje rodziny albo uczelnię. W efekcie młodzi ludzie dostają wyższe wynagrodzenie, a pracodawcy nie ponoszą kosztów ubezpieczenia społecznego. W przypadku umów o pracę pracodawca ma obowiązek opłacać za pracownika wszystkie składki.

Warto też pamiętać, że umowy zlecenie nie podlegają przepisom Kodeksu pracy, ale Kodeksu cywilnego. Co sprawia, że zleceniobiorcy nie przysługują prawa pracownicze, np. prawo do urlopu wypoczynkowego. Oczywiście takie uprawnienia mogą zostać zawarte w umowie.

Oprócz korzyści finansowych studenci zwykle są chętni do nauki i pomocy. Nastawiony na zdobywanie doświadczenia młody człowiek będzie znakomitym wsparciem zespołu i dobrym kandydatem na stałego pracownika.

Co więcej, studenci dobrze sprawdzają się w firmach o zmianowym czasie pracy. Elastyczny grafik umożliwia połączenie pracy z zajęciami na uczelni.

Artykuł sponsorowany