Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Renta rodzinna dla studenta i formalności z tym związane

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym uprawnionym członkom rodziny w przypadku śmierci osoby bliskiej. Bardzo często osobami uprawnionymi do otrzymywania tego świadczenia są ludzie młodzi, w trakcie nauki, którzy stracili jedno lub oboje rodziców. Należy jednak pamiętać, że renta rodzinna dla studenta lub ucznia wypłacana jest na jego wniosek. W przeciwnym razie przepada.

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej?

Renta rodzinna wypłacana jest po śmierci osoby, która w chwili śmierci miała prawo do:

 • emerytury lub spełniała warunki do jej uzyskania;
 • emerytury pomostowej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;

lub jeśli osoba ta pobierała:

 • zasiłek przedemerytalny;
 • świadczenie przedemerytalne;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Z kolei prawo do otrzymania renty rodzinnej mają członkowie rodziny:

 • dzieci:

  • własne;
  • drugiego małżonka;
  • dzieci przysposobione

– do ukończenia 16. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeśli nadal się uczą;

Jeśli dziecko osiągnie wiek 25 lat na ostatnim roku studiów wyższych, to renta rodzinna jest wypłacana do końca danego roku akademickiego.

– bez względu na swój wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub 25. rokiem życia (jeśli nadal się uczyły);

  • rodzeństwo i wnuki – jeśli zostali przyjęci na wychowanie i utrzymanie przed 18. rokiem życia, przynajmniej na rok przed śmiercią dziadków/rodzeństwa (wyjątkiem jest śmierć spowodowana wypadkiem);
  • małżonek – czyli wdowa lub wdowiec;
  • rodzice.

Renta rodzinna dla studenta lub ucznia tylko na wniosek

Renta rodzinna dla studenta lub ucznia wypłacana jest za okres roku akademickiego (lub szkolnego) oraz za okres wakacji. Tym samym renta wypłacana jest:

 • do końca sierpnia – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • do końca września – w przypadku studentów.

Aby wypłata renty mogła być utrzymywana, studenci lub uczniowie muszą przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o kontynuowaniu nauki.

Uczniowie lub studenci zobowiązani są przekazywać do ZUS-u zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Należy je składać po upływie ważności poprzedniego zaświadczenia (od uczelni zależy, jaki okres wskaże w przygotowanym dokumencie – semestr, rok czy cały okres studiów).

Problem może pojawić się w przypadku ucznia, który po maturze wybiera się na studia. Jak już zostało wspomniane, renta rodzinna będzie wypłacana do końca sierpnia. Z kolei rok akademicki zaczyna się dopiero od października, wtedy też przyszły student będzie mógł starać się o otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia. A co z rentą za wrzesień? W takiej sytuacji uczeń zobowiązany jest złożyć do ZUS-u wniosek o niezaprzestanie wypłaty renty rodzinnej i dołączyć potwierdzenie dostania się na studia. Natomiast do końca października student jest zobowiązany bezwzględnie dostarczyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez uczelnie o pobieraniu nauki i posiadanym statusie studenta.

Student ma obowiązek do końca października przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzenie pobierania nauki i posiadaniu statusu studenta.

Renta rodzinna dla studenta a złożenie zaświadczenia po terminie

Renta rodzinna dla studenta wypłacana jest od miesiąca przekazania do ZUS-u wspomnianego już zaświadczenia z uczelni. Aby wypłata była nieprzerwana, należy to zrobić do końca października. A co, jeśli nie dopełni się tego obowiązku? W sytuacji kiedy student spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia z uczelni do ZUS-u do końca października, wypłata renty rodzinnej zostanie zawieszona. I co najważniejsze, ZUS zwróci się do danej osoby o zwrot wypłaconej renty za wrzesień. Jeśli dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia nastąpi w późniejszych terminach (w listopadzie lub później), to renta rodzinna będzie wypłacana od miesiąca przekazania dokumentów, bez prawa wyrównania za poprzednie miesiące.

Zapamiętaj te terminy!

Jeśli napisałeś maturę i wybierasz się na studia, a chcesz nadal otrzymywać przyznaną ci rentę rodzinną, zapamiętaj te daty:

 • do końca września – przekaż do ZUS-u wniosek o kontynuowanie wypłaty renty rodzinnej wraz z zaświadczeniem o dostaniu się na studia;
 • do końca października – dostarcz do ZUS-u zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki.

Gdzie złożyć odpowiednie dokumenty?

Zarówno wniosek o niezaprzestanie wypłacania renty, jak i późniejsze uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie z uczelni należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do odpowiedniego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Renta rodzinna wypłacana jest przez oddział ZUS-u odpowiedni ze względu na adres zameldowania studenta lub ucznia. W praktyce osoby te mają adres zameldowania inny niż ten, gdzie przebywają podczas studiów. Dlatego ważne jest, aby składając wnioski osobiście w urzędzie, zaznaczyć, który zakład społeczny odpowiada za wypłatę renty. Wysyłając dokumenty, najlepiej skierować je od razu do prawidłowego urzędu.

Zakończenie lub przerwanie nauki – obowiązek zgłoszenia w ZUS-ie

W praktyce ZUS wypłaca rentę rodzinną do końca sierpnia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej lub przez okres wystawienia zaświadczenia z uczelni wyższej. Nie oznacza to jednak, że w międzyczasie nie kontroluje, czy status ten się nie zmienił. Dlatego bardzo istotne jest, aby w przypadku przerwania lub zakończenia nauki poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie w momencie kiedy urząd ustali datę zakończenia nauki, wystąpi o zwrot wypłaconych środków za czas nienależny.

Osoba uprawniona do pobierania renty rodzinnej ma obowiązek zgłosić do ZUS-u zakończenie lub przerwanie nauki!

Renta rodzinna dla studenta, który dorabia

Student pobierający rentę rodzinną jak najbardziej ma prawo równocześnie pracować i uzyskiwać dodatkowe przychody. Musi jednak uważać, aby nie przekroczyć kwoty przychodu (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), w przeciwnym razie wysokość renty zostanie pomniejszona. Natomiast jeśli kwota przychodów przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas renta rodzinna dla studenta zostaje zawieszona.

Renta rodzinna dla studenta jest dodatkowym źródłem finansowania, które z pewnością umożliwia mu kontynuowanie nauki. Należy jednak być świadomym swoich obowiązków i terminów z tym związanych, aby świadczenie to nie zostało odebrane.