Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Obligacje skarbowe 800+ - jakie są ograniczenia?

Świadczenie 800+ powstało w celu zachęcenia Polaków do powiększania swoich rodzin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie to jest wypłacane na każde dziecko bez względu na wysokość dochodów, które uzyskują jego rodzice. Nie każdy jednak wie, że 800+ daje także prawo do zakupu specjalnych obligacji skarbowych. Czym są obligacje skarbowe 800+? O tym poniżej.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. W praktyce jest to jeden z bezpieczniejszych sposobów inwestowania i pomnażania swojego majątku. Minister Sprawiedliwości pożycza od nabywcy obligacji określoną kwotę pieniężną i zobowiązuje się ją oddać po umówionym czasie wraz z odsetkami, a nabywca w tym samym czasie zwraca otrzymane wcześniej obligacje. Proces nabywania i zbywania obligacji skarbowych można porównać do zakładania lokat bankowych – w obu przypadkach właściciel środków pieniężnych przekazuje je do czasowej dyspozycji określonemu podmiotowi, w zamian za co uzyskuje odsetki od tak powierzonej kwoty.

Przyjmuje się, że inwestycja w obligacje skarbowe jest jedną z najbezpieczniejszych form operacji finansowych pozwalających na pomnożenie swojego majątku. Skarb Państwa jest w takim przypadku jednocześnie dłużnikiem i gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia im umówionych odsetek. Skarb Państwa nie może upaść i odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem – chętni do skorzystania z obligacji tak naprawdę nie ryzykują utratą zainwestowanych pieniędzy.

Ile można zarobić na obligacjach skarbowych? Uzależnione jest to tak naprawdę od umowy, którą zdecyduje się podpisać inwestor. Obligacje mogą być udzielane na różne okresy i dotyczyć różnych kwot – im większa wartość obligacji i dłuższy czas zwrotu, tym większa będzie wartość wypłacanych odsetek po zakończeniu obowiązującej umowy. Co do zasady wysokość oprocentowania obligacji Skarbu Państwa wynosi 3% i dotyczy skali całego roku.

Obligacje Skarbu Państwa można kupić w wybranych oddziałach PKO Banku Polskiego lub w biurach maklerskich tego banku. Pamiętajmy, że obligacje skarbowe mogą być zakupione wyłącznie do uprawnionego emitenta. Inwestor, zapoznając się z ofertą dostępnych obligacji Skarbu Państwa, otrzymuje dokument z oznaczeniem składającym się z ciągu liter i cyfr. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, na jak długo zostaną wykupione obligacje i jaki jest ich okres emisji:

  • 3-literowy symbol znajdujący się na początku serii wskazuje, jaki jest okres emisji konkretnej obligacji. Przykładowo: DOS oznacza 2 lata, COI oznacza 4 lata, a EDI informuje o 10-letnim okresie emisji;
  • 4 cyfry znajdujące się po 3-literowym symbolu zawierają informację, jaki jest miesiąc oraz rok wykupu konkretnej obligacji. Przykładowo: końcówka serii w postaci numeru 0630 oznacza, że termin wykupu przypada na czerwiec 2030 roku.

Obligacje skarbowe dla odbiorców świadczenia 800+

Możliwość skorzystania z obligacji skarbowych jest przeznaczona co do zasady dla wszystkich osób. W praktyce nie istnieje ograniczenie kwotowe w tym zakresie, a więc w obligacje można tak naprawdę zainwestować dowolną kwotę. Okazuje się jednak, że istnieją obligacje przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów świadczenia 800+.

Osoby, które korzystają z 800+, mają prawo do zakupu dwóch rodzajów obligacji Skarbu Państwa, które są dedykowane wyłącznie im. Chodzi o obligacje 6-letnie ROS oraz obligacje 12-letnie ROD. W praktyce odpowiadają one powszechnie dostępnym obligacjom 4-letnim COI oraz obligacjom 10-letnim EDO.

Obligacje skarbowe 800+ nie są obowiązkowe, jeśli jednak się na nie zdecydujemy, to uzyskamy stałe oprocentowanie środków w pierwszym roku. W kolejnych latach oprocentowanie może być zmienne i jest ustalane na podstawie aktualnego rocznego wskaźnika inflacji obliczanego przez GUS, który następnie jest powiększony o odpowiednią marżę. Odsetki, które narastają w ciągu umówionego okresu trwania obligacji, nie są wypłacane beneficjentowi, lecz kapitalizowane, tj. dodawane do już zgromadzonej kwoty pieniężnej. Po zakończeniu umowy inwestor otrzymuje kapitał początkowy wraz ze wszystkimi odsetkami zebranymi przez 6 lub 12 lat.

  • Przy obligacjach 6-letnich oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 7,2% w skali roku, a w każdym kolejnym rocznym okresie odsetkowym 1,50% + inflacja (w ostatnich 12 miesiącach).
  • Przy obligacjach 12-letnich oprocentowanie w pierwszym roku wynosi 7,5% w skali roku, a w każdym kolejnym rocznym okresie odsetkowym 1,75% + inflacja (w ostatnich 12 miesiącach).

Pomimo że obligacje skarbowe 800+ obowiązują przez długi okres, to inwestor nie musi czekać, aż do zakończenia 6-letniego lub 12-letniego okresu obowiązywania umowy. Prawo pozwala bowiem na wcześniejsze wycofanie pieniędzy bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia. Pamiętajmy jednak, że wiąże się to z obowiązkiem zapłaty 0,70 zł (od obligacji typu ROS) lub 2 zł (od obligacji typu ROD) od każdej obligacji, której nominalna cena zakupu wynosi zawsze 100 zł. Wcześniejsze rozwiązanie umowy oznacza więc dla inwestora koszty, które w ostatecznym rozrachunku mogą zniweczyć całą inwestycję.

Przykład 1.

Rodzina postanowiła zakupić obligacje skarbowe 800+ na 12-letni okres. Wartość wykupionych obligacji wyniosła 800 zł. Jak będzie wyglądać oprocentowanie takich obligacji?

Przez 1 rok trwania obligacji oprocentowanie wyniesie 7,5% w skali roku. W następnym (drugim) roku trwania obligacji oprocentowanie wyniesie aktualny w tym roku wskaźnik inflacji + 1,75%. W następnych latach trwania obligacji wskaźnik oprocentowania będzie ustalany corocznie tak, jak miało to miejsce w 2. roku trwania obligacji (nie spadnie jednak poniżej wartości inflacji). Jeśli w ostatnim roku trwania obligacji inflacja wyniesie np. 11,1%, to obligacje będą oprocentowane na 12,85% (11,1% + 1,75%).

Obligacje skarbowe 800+ – ograniczenia

Obligacje przeznaczone dla beneficjentów programu 800+ podlegają ważnemu kwotowemu ograniczeniu. Takich obligacji można zakupić wyłącznie do kwoty równej środkom otrzymanym z programu 800+.

Przykład 2.

Rodzina z 1 dzieckiem otrzymuje świadczenie 800+. Ile pieniędzy można w tym przypadku przeznaczyć na zakup obligacji skarbowych 800+?

Rodzina może kupić obligacje za maksymalną kwotę 6000 zł (1 dziecko × 800 zł × 12 miesięcy).

Przykład 3.

Rodzina z 2 dzieci otrzymuje świadczenie 800+ na każde dziecko. Ile pieniędzy można w tym przypadku przeznaczyć na zakup obligacji skarbowych 800+?

Rodzina może kupić obligacje za maksymalną kwotę 12 000 zł (2 dzieci × 800 zł × 12 miesięcy).

Przykład 4.

Rodzina z 3 dzieci otrzymuje świadczenie 800+ na każde dziecko. Ile pieniędzy można w tym przypadku przeznaczyć na zakup obligacji skarbowych 800+?

Rodzina może kupić obligacje za maksymalną kwotę 18 000 zł (3 dzieci × 800 zł × 12 miesięcy).

Przykład 5.

Rodzina z 3 dzieci otrzymuje świadczenie 800+, które jest wypłacane jednak tylko na 2 dzieci (trzecie dziecko ukończyło 18 lat i nie ma już prawa do świadczenia). Ile pieniędzy można w tym przypadku przeznaczyć na zakup obligacji skarbowych 800+?

Rodzina może kupić obligacje za maksymalną kwotę 12 000 zł (2 dzieci × 800 zł × 12 miesięcy).

Rodzice uprawnieni do pobierania świadczenia 800+ mają prawo inwestowania środków każdego miesiąca do wysokości otrzymywanej kwoty z programu społecznego. Teoretycznie można więc wykupować obligacje Skarbu Państwa nawet co miesiąc. Pamiętajmy przy tym, że minimalna kwota inwestycji to 100 zł – tyle bowiem kosztuje 1 obligacja skarbowa.

Przykład 6.

Rodzina pobiera świadczenie 800+ na 1 dziecko od 9 miesięcy. W 10. miesiącu rodzice dziecka postanowili zainwestować w obligacje skarbowe 800+, wcześniej nigdy nie podejmowali tego rodzaju inwestycji. Jaki limit obligacji będzie obowiązywał w tym przypadku?

Rodzice dziecka mogą zakupić obligacje skarbowe za kwotę wynoszącą maksymalnie 8000 zł (po 800 zł za 9 miesięcy pobierania świadczenia oraz 800 zł w 10. miesiącu, w którym nastąpi zakupienie obligacji).

W przypadku pojawienia się deflacji, tj. gdy ceny w sklepach spadną poniżej dawnych standardowych cen, obligacje będą oprocentowane równowartością samej marży, czyli 1,5% lub 1,75% w skali 12 miesięcy.

Podsumowanie

Obligacje skarbowe 800+ są przeznaczone dla wszystkich osób, które korzystają z programu 800+. Rodziny mają możliwość inwestycji określonych kwot pieniężnych na 6-letni lub 12-letni okres. Wysokość inwestycji uzależniona jest od wartości otrzymywanego świadczenia. Obligacje Skarbu Państwa są uważane za najbezpieczniejszą formę pomnażania pieniędzy, choć wiążą się z długim okresem oczekiwania na wypłatę zainwestowanych kwot.