Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy możliwe jest dorabianie na umowie o dzieło w czasie zasiłku macierzyńskiego?

W czasie po narodzinach dziecka lub w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie pracownikom przysługuje zasiłek macierzyński. Poza wyjątkami z reguły przebywając na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim czy wreszcie urlopie ojcowskim pracownik nie świadczy pracy. Jednak czy możliwe jest dorabianie na umowie o dzieło w czasie zasiłku macierzyńskiego? To zagadnienie wyjaśni niniejszy artykuł. 

Kiedy i za jakie okresy przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński wypłacany jest ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko;
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 14. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Zasiłek macierzyński przysługuje za:

 • okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • okres urlopu rodzicielskiego,
 • okres urlopu ojcowskiego.

Okres urlopu macierzyńskiego i okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Okres urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci:

 • prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • prawo do 31 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • prawo do 33 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • prawo do 35 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • prawo do 37 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługuje w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w takim samym w wymiarze jak urlop macierzyński, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Podobnie sytuacja ma się w przypadku pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z  wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, ponieważ i on ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze takim jak przy urodzeniu dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop rodzicielski

Pracownicy-rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do 41 tygodni w przypadku urodzenia się 1 dziecka i 43 tygodni w przypadku urodzenia się większej liczby dzieci. 

Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z powyższego wymiaru urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka

Wyższy wymiaru urlopu rodzicielskiego przysługuje rodzicom dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, którzy mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do 65 tygodni w przypadku urodzenia się 1 dziecka i 67 tygodni w przypadku urodzenia się większej liczby dzieci.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski udzielany jest w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Pracownik-ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia. 

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Kto jest uprawniony do pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Zasiłek macierzyński otrzyma ubezpieczony, który jest objęty ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie, w tym:

 • pracownik;
 • członek rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
 • osoby, które wykonują pracę nakładczą;
 • osoby, które pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osoby, które z nimi współpracują, a także osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej;
 • osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, i te, które z nimi współpracują;
 • osoby, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • osoby, które odbywają służbę zastępczą;
 • duchowni.

Zasiłek macierzyński przysługuje uprawnionym bez względu na długość ubezpieczenia chorobowego.

Umowa o dzieło – informacje ogólne

Umowa o dzieło polega na tym, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. 

Zlecający wykonanie dzieła ma w tym przypadku obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy według obowiązującej stawki, czyli aktualnie z reguły 12%, ponieważ ten rodzaj umowy cywilnoprawnej podlega opodatkowaniu. Umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

Dlatego jest to atrakcyjny rodzaj umowy zarówno dla pracodawcy, czyli zamawiającego dzieło, jak i pracownika, czyli przyjmującego zlecenie.

Dorabianie na umowie o dzieło w czasie zasiłku macierzyńskiego

Należy wskazać, że nie ma przeszkód w tym, aby dorabiać w czasie zasiłku macierzyńskiego. Dotyczy to zarówno podjęcia się wykonania dzieła na rzecz dotychczasowego pracodawcy, jak i innego podmiotu. 

Trzeba jednak pamiętać, że zawarcie umowy o dzieło z dotychczasowym pracodawcą nie może obejmować wykonania dzieła, które mogłoby być zakwalifikowane jako wykonane w ramach czynności pracowniczych na podstawie umowy o pracę. Poza tym przy zawieraniu umowy o dzieło należy pamiętać, aby jej przedmiot stanowiły czynności dające namacalny rezultat, czy to materialny, czy niematerialny. W przeciwnym wypadku umowa może zostać zakwalifikowana jako umowa o pracę.

Przykład 1. 

Czy pani Krystyna, która jest tłumaczem w biurze tłumaczeń, a aktualnie przebywa na zasiłku macierzyńskim w związku z urodzeniem się jej syna, może podjąć się tłumaczeń na podstawie umowy o dzieło z dotychczasowym pracodawcą? W takiej sytuacji nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o dzieło, ponieważ zawarcie umowy o dzieło z dotychczasowym pracodawcą nie może dotyczyć takich samych zadań, jakie mieszczą się w ramach obowiązków pracowniczych wykonywanych w ramach łączącego strony stosunku pracy.

Przykład 2. 

Czy pani Anna, która jest tłumaczem w biurze tłumaczeń, a aktualnie przebywa na zasiłku macierzyńskim w związku z urodzeniem się bliźniąt, może podjąć się tłumaczeń na podstawie umowy o dzieło zlecanych jej incydentalnie przez inne podmioty niż pracodawca, który zatrudnia ją na umowę o pracę ? W takiej sytuacji jest dopuszczalne zawarcie umowy o dzieło bez ograniczeń. Dodatkowo przygotowanie tłumaczenia jest konkretnym rezultatem działań przyjmującego zlecenie, a tym samym nie będzie podstaw, aby kwestionować ten typ umowy. 

Przykład 3. 

Czy pani Natalia, która jest księgową w biurze rachunkowym, a aktualnie przebywa na zasiłku macierzyńskim w związku z urodzeniem się jej córki, może podjąć się przygotowania strony internetowej na podstawie umowy o dzieło z dotychczasowym pracodawcą? W takiej sytuacji jest dopuszczalne zawarcie umowy o dzieło, ponieważ zawarcie umowy o dzieło z dotychczasowym pracodawcą nie dotyczy zadań, jakie pani Natalia wykonuje na podstawie umowy o pracę.

Dorabianie na umowie o dzieło w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Wyjątkowo należy wskazać, że w przypadku przedsiębiorców przysługuje im prawo do świadczeń z tytułu urodzenia czy adoptowania dziecka. Dlatego prowadzenie działalności w trakcie zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy jest jak najbardziej dopuszczalne. Tym samym dopuszczalne jest podjęcie się pracy na podstawie umowy o dzieło. Jednak są wyjątki. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, nie może w całym okresie zawieszenia podejmować żadnych aktywności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i uzyskiwać z tego tytułu przychodów oraz nie ma możliwości wykonywania na podstawie umowy o dzieło tych samych usług, które świadczy w ramach zawieszonej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zawiesił działalność, może pracować na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenie, jeśli zakres świadczonych przez niego usług jest inny niż wykonywany w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przykład 4. 

Czy prawidłowe i dopuszczalne jest działanie pani Iwony, która prowadzi działalność gospodarczą jako tłumacz języka niemieckiego, ale z uwagi na urodzenie dzieci zdecydowała się na zawieszenie działalności gospodarczej i świadczenie usług jako tłumacz na podstawie umowy o dzieło? Taka praktyka jest niedopuszczalna, gdyż zakres umowy o dzieło pokrywa się z zakresem usług świadczonych przez panią Iwonę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za poszczególne okresy

Pracownica, która urodziła dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem następujących zasad. 

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Przy czym zasiłek macierzyński w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres do 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, a w wypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie do 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Po upływie ww. okresów zasiłek rodzicielski wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. 

Pracownica może otrzymać uśrednioną wysokość, tj. 81,5% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pod warunkiem, że nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie złoży pisemny wniosek o udzielenie po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W tym przypadku należy pamiętać, że zasiłek w wysokości 81,5% podstawy jego wymiaru w przypadku urlopu rodzicielskiego dotyczy 32 tygodni. 

Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w części przysługującej drugiemu rodzicowi dziecka wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku bez względu na to, kiedy składany jest o niego wniosek.

Jeżeli mimo złożenia w terminie 21 dni od porodu wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnej wysokości, zmienią się plany i nie zostanie wykorzystany ani 1 dzień z urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka, zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego zmniejszy się do 70%.

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Podsumowanie

Podsumowując, dopuszczalne jest dorabianie na umowie o dzieło w czasie zasiłku macierzyńskiego, o ile charakter powierzonych czynności będzie nieść określony rezultat, a wykonywane w ramach dzieła czynności nie będą działaniem charakterystycznym dla stosunku pracy. W przypadku zawarcia umowy o dzieło z dotychczasowym pracodawcą istotne jest to, aby wykonywane dzieło nie było tym, co robi pracownik przebywający na zasiłku macierzyńskim w ramach obowiązków pracowniczych wynikających z zawartej z pracodawcą umowy o pracę.