Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Pracownik w sądzie – problemy z zapłatą wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę jest określone w umowie o pracę – powinna ona obejmować zarówno wysokość wynagrodzenia, jak i zasady jego wypłaty (np. częstotliwość – co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc – oraz dokładny termin i sposób wypłaty, np. do 5. dnia każdego miesiąca przelewem bankowym na rachunek podany przez pracownika). Jeśli pracodawca zwleka z zapłatą wynagrodzenia, pracownik ma jedną podstawową możliwość uzyskania zaległej wypłaty – wystąpienie z pozwem do właściwego sądu. Co wówczas jeśli pracownik w sądzie będzie chciał dochodzić swoich praw do wypłaty wynagrodzenia.

Darmowy wzór pozwu o zapłatę wynagrodzenia do pobrania

Do pobrania:

pdf
Wzór pozwu o zapłatę wynagrodzenia.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wzór pozwu o zapłatę wynagrodzenia .docx druk do ręcznego wypełnienia

Pracownik w sądzie - jaki czas na roszczenia?

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie zleconej przez pracodawcę pracy, zaś podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest terminowa wypłata określonego w umowie wynagrodzenia. Jeśli pracodawca nie dotrzymuje warunków umowy, pracownik ma prawo do wystąpienia na drogę sądową z żądaniem wypłaty swojej pensji.

Roszczenia ze stosunku pracy – np. żądanie wypłaty zaległego wynagrodzenia – przedawniają się z upływem trzech lat. Oznacza to, że pracownik ma trzy lata na dochodzenie swoich praw – po tym okresie ewentualny pozew będzie w zasadzie bezprzedmiotowy.

Jeśli sąd – po rozpatrzeniu sprawy, przesłuchaniu pracownika i pracodawcy, zapoznaniu się z dokumentami – uzna, że pracownik ma rację i należne mu wynagrodzenie nie zostało wypłacone, wówczas wyda wyrok zasądzający zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Po otrzymaniu odpisu wyroku pracownik może skierować się do komornika i za jego pośrednictwem odzyskać swoją należność.

Do jakiego sądu skierować pozew?

Przed skierowaniem pozwu na drogę sądową warto wysłać na adres pracodawcy wezwanie do zapłaty. Będzie ono – pismo z żądaniem wypłaty – stanowiło dla pracodawcy przypomnienie o ciążącym na nim obowiązku, zaś dla sądu – dowód, że pracownik próbował rozwiązać spór w sposób polubowny. W wezwaniu pracownik powinien określić dokładną kwotę oraz wskazać termin zapłaty.

Jeśli pracodawca nie zareaguje na wspomniane pismo, następnym krokiem jest pozew sądowy.

Stronami postępowania sądowego są zawsze powód i pozwany. W przypadku sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia powodem będzie pracownik, zaś pozwanym – pracodawca.

Pozew należy skierować do sądu rejonowego, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy albo w którego okręgu praca była wykonywana. Wybór w tym przypadku należy do pracownika

 

Przykład 1.

Adam Nowak mieszka w Łodzi, jednak siedziba jego pracodawcy mieści się w Zduńskiej Woli i tam też wykonywał on swoją pracę. Właściwym sądem do rozpoznania jego wniosku będzie sąd w Zduńskiej Woli.

Generalną zasadą jest, że pozwy podlegają opłacie sądowej – z uwagi na szczególną sytuację pracowników ustawodawca zadecydował jednak, że w ich przypadku są zwolnione z obowiązku uiszczenia tej opłaty. Zwolnienie dotyczy wszystkich spraw, w których wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 000,00 zł. Przez wartość przedmiotu sporu należy rozumieć dochodzoną kwotę.

Przykład 2.

Joanna Słowik domaga się zapłaty zaległego wynagrodzenia w wysokości 20 000,00 zł. Z uwagi na wysokość tego żądania nie ma ona obowiązku uiszczania żadnej opłaty od pozwu i może po prostu skierować go do sądu.

Jak napisać pozew o zapłatę wynagrodzenia?

Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia powinien spełniać warunki formalne, które zostały opisane szczegółowo w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew powinien mieć formę pisemną (może być to zarówno forma odręczna, jak i wydruk komputerowy), choć pracownik ma możliwość „podyktowania” treści pozwu również w sekretariacie wydziału sądu.

Pozew musi bezwzględnie zostać podpisany własnoręcznym podpisem pracownika – nawet wówczas, gdy ma formę wydruku z programu komputerowego.

Jeśli pozew nie będzie zawierał wymaganych elementów (np. pracownik zapomni o konieczności podpisania), sąd wezwie powoda do uzupełnienia tych braków. Wezwanie powinno wskazywać dokładne informacje, które muszą zostać przez pracownika uzupełnione oraz termin, którego pracownik musi dochować. Zaniedbanie tego obowiązku spowoduje, że pozew nie zostanie rozpatrzony.

Oprócz podpisu pozew o zapłatę musi wskazywać następujące elementy:

  • datę i miejsce złożenia pozwu;
  • adres sądu;
  • dane pracownika – powoda (imię i nazwisko, adres, numer PESEL);
  • dane pracodawcy – pozwanego (imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer w odpowiednim rejestrze – w miarę możliwości warto również załączyć wydruk z odpowiedniego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wydruki można pobrać na stronach internetowych rejestrów po podaniu danych);
  • wartość przedmiotu sporu (tj. dochodzoną kwotę);
  • żądanie – wskazanie, czego dokładnie pracownik się domaga (w przypadku wynagrodzenia będzie to konkretna kwota wraz z odsetkami za opóźnienie. Odsetki są liczone od dnia następnego po terminie wypłaty);
  • uzasadnienie (dokładny opis sytuacji – wskazanie umowy o pracę i jej ustaleń, opisanie zachowania pracodawcy itd.);
  • wykaz załączników (wszystkich dokumentów, które pracownik składa w sądzie razem z pozwem).

Pozew należy przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa egzemplarze (komplety pozew + załączniki) należy złożyć w sądzie (osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego), trzeci egzemplarz pracownik winien zachować dla siebie razem z potwierdzeniem złożenia pozwu. 

W przypadku pozwów obejmujących kwotę poniżej 10 000,00 zł, powinny być one złożone na urzędowym formularzu – można go uzyskać w sądzie lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.