Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego - kiedy ma miejsce?

W 2015 roku urodziłam dziecko. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, wystąpiłam o dwuletni urlop wychowawczy. W trakcie urlopu ponownie zaszłam w ciąże i urodziłam drugie dziecko. Co w tej sytuacji? Co z moim urlopem? Czy przedawnienie urlopu wypoczynkowego jest możliwe?

Anna, Kraków

Przedawnienie urlopu

Roszczenia ze stosunku pracy, w tym roszczenie dotyczące zaległego urlopu, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1). Bieg 3-letniego terminu, jak wskazuje orzecznictwo, następuje w dniu jego wymagalności. W przypadku urlopu wypoczynkowego będzie to ostatni dzień końca roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje albo ostatni dzień końca września (maksymalny czas, kiedy pracownik może wykorzystać zaległy urlop). Przedawnienie urlopu następuje więc po 3 latach od ww. terminów.

Przedawnienie a urlop wychowawczy

Inaczej jest jednak w przypadku urlopu wychowawczego. Jak przeczytać można w artykule 293 kp, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty, ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów.

Art. 293 Kodeksu pracy
Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego.
W przypadku urlopu wypoczynkowego bieg przedawnienia ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Pracownik nie traci prawa do urlopu wypoczynkowego, z którego nie skorzystał przed urlopem wychowawczym i 3-letni okres w tym przypadku nie obowiązuje. Bieg przedawnienia rozpoczyna się jednak po zakończonym urlopie wychowawczym.