Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile wyniesie płaca minimalna w 2023 roku?

Jak wskazują przepisy Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za swoją pracę. Zasada ta jest realizowana za sprawą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która gwarantuje pracownikowi wynagrodzenie nie niższe niż pensja minimalna ustalona na dany rok kalendarzowy. Ile wynosi płaca minimalna w 2023 roku i co się na nią składa? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to minimalna kwota, za jaką może zostać zatrudniony pracownik w ramach umowy o pracę na pełen etat w danym roku kalendarzowym. Jej wysokość jest ustalana co roku w efekcie negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Do podstawy płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia zasadniczego zalicza się w szczególności:

 • dodatki do wynagrodzenia za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
 • premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe;
 • wynagrodzenie za czynności przewidziane do wykonywania poza normalnymi godzinami pracy, np. wynagrodzenie za pełnienie dyżuru lub pogotowia domowego;
 • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy finansowane przez pracodawcę, np. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
 • świadczenia o charakterze deputatowym lub ich ekwiwalenty pieniężne, np. deputaty węglowe;
 • świadczenia odszkodowawcze.

Zgodnie z art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy emerytalnej i rentowej;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy.

Ponadto wyłączeniu z płacy minimalnej podlegają świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, takie jak zasiłki chorobowe czy macierzyńskie, świadczenia finansowane z Funduszu Świadczeń Socjalnych i świadczeń urlopowych, a także należności z tytułu delegacji, ekwiwalent za użytkowanie własnego sprzętu do wykonywania obowiązków służbowych itp.

Ile wynosi płaca minimalna w 2023 roku?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku została uregulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. W myśl § 1 rozporządzenia płaca minimalna od 1 stycznia 2023 r. wynosi 3 490 zł brutto w okresie od stycznia do czerwca, oraz 3 600 zł brutto w okresie od lipca do grudnia. Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne w 2023 roku zmieni się aż dwukrotnie.

Przykład 1.

Pan Adam jest zatrudniony na pełny etat za wynagrodzeniem w wysokości 3500 zł brutto. Dodatkowo co miesiąc otrzymuje premię regulaminową w kwocie 310 zł. Oznacza to, że łączna suma składników wynagrodzenia pana Adama wynosi 3810 zł. Pan Adam otrzymuje więc płacę odpowiadającą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku.

Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu

W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy na część etatu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy proporcjonalnie obniżyć do wymiaru etatu.

Przykład 2.

Pani Małgorzata została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu za wynagrodzeniem minimalnym. Ile wyniesie wynagrodzenie pani Małgorzaty w 2023 roku?

W okresie styczeń - czerwiec: 3 490 zł : 2 = 1 745 zł

W okresie lipiec - grudzień: 3600 zł : 2 = 1 800 zł

Pani Małgorzata otrzyma więc wynagrodzenie w kwocie 1 505 zł brutto miesięcznie.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego brutto w zależności od wymiaru etatu została przedstawiona w poniższej tabeli:

Wymiar etatu

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w okresie

styczeń - czerwiec 2023

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w okresie lipiec - grudzień 2023

1/1

3490,00 zł

3600,00 zł

1/2

1745,00 zł

1800,00 zł

1/3

1163,33 zł

1200,00 zł

1/4

872,50 zł

900,00 zł

2/3

2326,67 zł

2400,00 zł

3/4

2617,50 zł

2700,00 zł

Ile wynosi wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego za wynagrodzeniem minimalnym?

Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia są finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Wysokość składek w części finansowanej z wynagrodzenia pracownika zależy od ich rodzaju:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru składek,
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 1,5% podstawy wymiaru składek,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru składek,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wymiaru składek.

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne z wynagrodzenia pracownika jest naliczana i pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Co istotne, w przypadku pracownika do 26. roku życia zaliczki na podatek dochodowy pobiera się wyłącznie na jego wniosek.

Przykład 3. 

Pani Joanna ma 36 lat i jest zatrudniona na pełny etat za wynagrodzeniem minimalnym w wysokości 3490 zł. Ile wynosi wynagrodzenie netto pani Joanny w w kwietniu 2023 roku?

Wynagrodzenie brutto: 34900,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 3490 zł x 9,76% = 340,62 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe: 3490 zł x 1,5% = 52,35 zł
 • składka na ubezpieczenie chorobowe: 3490 zł x 2,45% = 85,51 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika: 478,48 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3490 zł − 478,48 zł = 3011,52 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3011,52 zł x 9% = 271,04 zł

Podatek dochodowy:

 • koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • ulga podatkowa: 300 zł
 • podstawa opodatkowania: 3490 zł − 478,48 zł − 250 zł = 2761,52 zł ~ 2762 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy: 2762 zł x 12% − 300 zł = 31,44 zł ~ 31 zł

Wynagrodzenie netto: 3490 zł − 478,48 zł − 271,04 zł − 31 = 2709,48 zł

Pani Joanna z tytułu umowy o pracę otrzyma 2709,48 zł netto.

Płaca minimalna – podsumowanie

W 2023 roku odnotujemy aż dwukrotny wzrost płacy minimalnej. Co istotne, do podstawy płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia zasadniczego wlicza się szereg dodatków i innych świadczeń pracowniczych. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu wynagrodzenie minimalne jest wyznaczane proporcjonalnie do wymiaru etatu zatrudnionego.

Strzałka