Poradnik Pracownika

Ile wyniesie płaca minimalna w 2022 roku?

Jak wskazują przepisy Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za swoją pracę. Zasada ta jest realizowana za sprawą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która gwarantuje pracownikowi wynagrodzenie nie niższe niż pensja minimalna ustalona na dany rok kalendarzowy. Ile wynosi płaca minimalna w 2022 roku i co się na nią składa? Odpowiadamy poniżej.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to minimalna kwota, za jaką może zostać zatrudniony pracownik w ramach umowy o pracę na pełen etat w danym roku kalendarzowym. Jej wysokość jest ustalana co roku w efekcie negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Do podstawy płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia zasadniczego zalicza się w szczególności:

 • dodatki do wynagrodzenia za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
 • premie oraz nagrody regulaminowe i uznaniowe;
 • wynagrodzenie za czynności przewidziane do wykonywania poza normalnymi godzinami pracy, np. wynagrodzenie za pełnienie dyżuru lub pogotowia domowego;
 • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy finansowane przez pracodawcę, np. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
 • świadczenia o charakterze deputatowym lub ich ekwiwalenty pieniężne, np. deputaty węglowe;
 • świadczenia odszkodowawcze.

Zgodnie z art. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy emerytalnej i rentowej;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy.

Ponadto wyłączeniu z płacy minimalnej podlegają świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, takie jak zasiłki chorobowe czy macierzyńskie, świadczenia finansowane z Funduszu Świadczeń Socjalnych i świadczeń urlopowych, a także należności z tytułu delegacji, ekwiwalent za użytkowanie własnego sprzętu do wykonywania obowiązków służbowych itp.

Ile wynosi płaca minimalna w 2022 roku?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku została uregulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. W myśl § 1 rozporządzenia płaca minimalna od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że w stosunku do roku ubiegłego wzrosła ona o 210 zł.

Przykład 1.

Pan Adam jest zatrudniony na pełny etat za wynagrodzeniem w wysokości 2700 zł brutto. Dodatkowo co miesiąc otrzymuje premię regulaminową w kwocie 310 zł. Oznacza to, że łączna suma składników wynagrodzenia pana Adama wynosi 3010 zł. Pan Adam otrzymuje więc płacę odpowiadającą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.

Minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na część etatu

W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy na część etatu wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy proporcjonalnie obniżyć do wymiaru etatu.

Przykład 2.

Pani Małgorzata została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu za wynagrodzeniem minimalnym. Ile wyniesie wynagrodzenie pani Małgorzaty w 2022 roku?

3010 zł : 2 = 1 505 zł

Pani Małgorzata otrzyma więc wynagrodzenie w kwocie 1 505 zł brutto miesięcznie.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego brutto w zależności od wymiaru etatu została przedstawiona w poniższej tabeli:

Wymiar etatu

Wysokość minimalnego wynagrodzenia

1/1

3010,00 zł

1/2

1505,00 zł

1/3

1003,33 zł

1/4

752,50 zł

2/3

2006,67 zł

3/4

2257,50 zł

Ile wynosi wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego za wynagrodzeniem minimalnym?

Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na ubezpieczenia są finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Wysokość składek w części finansowanej z wynagrodzenia pracownika zależy od ich rodzaju:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru składek,
 • składka na ubezpieczenie rentowe – 1,5% podstawy wymiaru składek,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru składek,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wymiaru składek.

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne z wynagrodzenia pracownika jest naliczana i pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Co istotne, w przypadku pracownika do 26. roku życia zaliczki na podatek dochodowy pobiera się wyłącznie na jego wniosek.

Przykład 3. 

Pani Joanna ma 36 lat i jest zatrudniona na pełny etat za wynagrodzeniem minimalnym w wysokości 3010 zł. Ile wynosi wynagrodzenie netto pani Joanny w 2022 roku

Wynagrodzenie brutto: 3010 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

 • składka na ubezpieczenie emerytalne: 3010 zł x 9,76% = 293,78 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe: 3010 zł x 1,5% = 45,15 zł
 • składka na ubezpieczenie chorobowe: 3010 zł x 2,45% = 73,75 zł

Suma składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika: 412,68 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 • podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3010 zł − 412,68 zł = 2597,32 zł
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2597,32 zł x 9% = 233,76 zł

Podatek dochodowy:

 • koszty uzyskania przychodu: 250 zł
 • ulga podatkowa: 425 zł
 • podstawa opodatkowania: 3010 zł − 412,68 zł − 250 zł = 2347,32 zł ~ 2347 zł
 • zaliczka na podatek dochodowy: 2347 zł x 17% − 425 zł = 0 zł 

Wynagrodzenie netto: 3010 zł − 412,68 zł − 233,76 zł − 0 = 2363,56 zł

Pani Joanna z tytułu umowy o pracę otrzyma 2363,56 zł netto.

Od 1 lipca 2022 roku mają zostać wprowadzone zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń mi. ulga podatkowa wynosi 300zł, a podatek zostanie obniżony z 17 % na 12%.

Płaca minimalna – podsumowanie

W 2022 roku odnotujtowaliśmy wzrost płacy minimalnej. Co istotne, do podstawy płacy minimalnej oprócz wynagrodzenia zasadniczego wlicza się szereg dodatków i innych świadczeń pracowniczych. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu wynagrodzenie minimalne jest wyznaczane proporcjonalnie do wymiaru etatu zatrudnionego.

Strzałka