Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy, która dotyczyć będzie nowego systemu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Minimalna stawka godzinowa zakłada dla zleceniobiorców wynagrodzenie na poziomie 12 zł brutto. Nowe przepisy mają obowiązywać już od 1 lipca 2016 roku, obecnie zaś projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Minimalna stawka godzinowa i jej celowość

Obecnie prowadzona jest polityka walki z tzw. umowami śmieciowymi. Od 1 stycznia w życie weszły przepisy, nakazujące oskładkowanie wszystkich umów zlecenia, dopóki suma ich wynagrodzenia nie przekroczy wynagrodzenia minimalnego, czyli 1850 zł w 2016 r. Ma to zachęcić pracodawców do zawierania umów o pracę zamiast umów cywilnoprawnych. Minimalna stawka godzinowa ma podobne zadanie. Dla pracowników zdecydowanie bardziej korzystne jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Obecnie w Polce na podstawie umowy zlecenia zatrudnionych jest ok. 900 tys. pracowników. Niestety, mimo konsekwencji dla pracodawcy umowy zlecenia podpisywane są pomimo przesłanek stosunku pracy, takich jak określenie miejsca wykonywania pracy, po to, by uniknąć wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej.

Charakterystyka umowy zlecenia

Najważniejsze założenia umowy zlecenia mówią o tym, że zleceniobiorca nie musi wykonywać zlecenia w określonym miejscu i czasie ani pod kontrolą zleceniodawcy. Czynność zlecenia może też wykonywać osoba trzecia. Ponadto umowa zlecenia nie musi być odpłatna, a jeżeli jest, wynagrodzenie nie musi być wypłacane co miesiąc. Jeśli więc umowa zlecenie zawarta pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą wskazuje np. konkretne miejsce wykonywania pracy lub okres jej wykonywania, spełnia ona przesłanki określające stosunek pracy, który powinien zostać wyrażony umową o pracę, a nie umową cywilnoprawną. Za stosowanie takich praktyk pracodawcy grozi kara grzywny, która może wynosić od 1000 zł do 30 000 zł.

Projekt budzi wątpliwości i pytania

Powyższa charakterystyka w bardzo konkretny sposób określa różnice pomiędzy umową o pracę a umową zleceniem. Czy w związku z tym określona minimalna stawka godzinowa nie stanowi przesłanki do zawarcia umowy o pracę? Wielu pracodawców zastanawia się, w jaki sposób ma rozliczać zleceniobiorcę. Prowadzenie ewidencji czasu pracy będzie niezgodne z założeniami umowy zlecenia.


Jednak bez względu na formalne kwestie założenia projektu, pozwoli on na zagwarantowanie wynagrodzenia minimalnego pracownikom, którzy obecnie często pracują za połowę tej stawki.