Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Opłaty za reklamę alkoholu powinny być rozliczone na DRA-1

W życiu codziennym niemal na każdym kroku spotykamy reklamę napojów alkoholowych, m.in. w pubach, sklepach czy na bilbordach. Jednak bardzo często w praktyce zdarza się, że przedsiębiorcy świadczący tego typu usługi reklamowe nie zdają sobie sprawy, jakie ciążą na nich obowiązki. Jednym z nich jest opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych. O tym, kiedy przedsiębiorcy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za reklamę alkoholu oraz jakie są terminy jej płatności wyjaśniamy poniżej. 

Reklama napojów alkoholowych - czym jest?

Reklama napojów alkoholowych to publicznoprawne rozpowszechnianie znaków towarowych wszelkich napojów alkoholowych bądź symboli graficznych, które są z nimi związane. Reklamy nie stanowi rozpowszechnianie informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami, którzy zajmują się produkcją oraz handlem napojami alkoholowymi. Definicja reklamy napojów alkoholowych została uregulowana w art. 2ustęp 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ważne!

Każde, nawet jednorazowe działanie, które prowadzi do publicznego rozpowszechniania znaków towarowych wszystkich napojów alkoholowych, jest ich reklamą.

W praktyce jednak kwestie dotyczące reklamy napojów alkoholowych, a tym bardziej opłaty za reklamę alkoholu, jaka powinna być wnoszona przez przedsiębiorców z tytułu świadczenia tego typu usługi nie są dość powszechne oraz jasne, szczególnie dla małych firm.

Opłaty za reklamę alkoholu

Kwestie opłaty za reklamę alkoholu zostały uregulowane w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a dokładniej w art. 132 pkt 1, w którym czytamy, że podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Warto zaznaczyć, że do podmiotów świadczących tego typu usługę zaliczają się m.in.:

  • agencje reklamowe;
  • media reklamujące napoje alkoholowe;
  • właściciele pubów, którzy uzyskują przychody z tytułu reklamy m.in. poprzez uwidocznienie marki piwa i nazwy jego producenta, np. na szklankach czy podkładkach używanych w lokalu;
  • przedsiębiorcy prowadzący sklepy, w których częścią reklamy są banery reklamowe czy lodówki z logo danego rodzaju alkoholu.

Tak jak wspomniano wcześniej, wiedza na temat umieszczania opłaty za reklamę alkoholu nie została rozpowszechniona, szczególnie wśród małych podatników, dlatego też świadcząc tego typu usługi, warto zainteresować się, czy jesteśmy zobowiązani do opłacania tej opłaty.

Również z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lipca 2015 roku, o sygn. IBPP3/4512-414/15/AZ, wynika, że obowiązkiem uiszczenia opłaty z tytułu reklamy napojów alkoholowych "(...) objęci są wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób reklamują markę alkoholu lub nazwę i logo firmy produkującej alkohol. Obowiązek ten winien dotyczyć przede wszystkim mediów (telewizji, radia, prasy), ale również firm świadczących usługi reklamy zewnętrznej (np. na billboardach, słupach reklamowych). Opłatą mogą być także objęte hipermarkety, kina, firmy transportowe, restauracje i hotele, o ile udostępniają przestrzeń lub czas dla publicznej reklamy alkoholu."

Potwierdzenie znajdziemy również w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 31 marca 2015 roku, sygn. akt II FSK 707/13, które dotyczy podmiotu prowadzącego pub oraz świadczącego usługi reklamy piwa udokumentowane fakturą VAT. W trakcie przeprowadzanych czynności kontrolnych stwierdzono, że przedsiębiorca nie złożył i nie umieścił opłaty za reklamę alkoholu. Zdaniem NSA "(...) Logo firmy stanowi podstawowy znak rozpoznawczy firmy, tzn. jednoznacznie identyfikuje markę, firmę, produkt. Głównym celem zamieszczenia logo na produktach, w reklamach, na wizytówkach itp. jest nakierowanie klienta na symbolizowane produkty poprzez przyciągnięcie jego uwagi, a następnie powiązanie emocjonalne klienta z symbolizowanym produktem poprzez formę graficzną (...). Każde propagowanie znaku towarowego napojów alkoholowych (piwa) lub symboli graficznych z nim związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących piwo, stanowi reklamę. (...)"

W jaki sposób obliczyć wysokość opłaty za reklamę alkoholu?

Podczas naliczania opłaty, podmiot, który świadczy usługę będącą reklamą napojów alkoholowych, zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia kwoty opłaty, która wynosi 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W części C zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1 podatnicy zobowiązani są do sporządzenia zestawienia faktur stanowiących podstawę do określenia wysokości tej opłaty. W polu 24 formularza umieszcza się sumę kwot opłat z pozycji 23.

Opłata z tytułu reklamy alkoholi.PNG

Na jakiej deklaracji rozliczyć opłaty za reklamę alkoholu?

W sytuacji gdy podmiot świadczy usługi reklamowe będące reklamą napojów alkoholowych, zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1 i przekazania jej najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury, czyli po miesiącu, w którym usługa została wykonana. Deklarację DRA-1 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego dla danego podmiotu.

Ważne!

Przedsiębiorcy zobowiązani są wnieść opłatę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji DRA-1 bezpośrednio na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – Ministra Sportu i Turystyki.

Wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1) dotyczącej opłaty za reklamę alkoholu wnoszonej przez podmioty świadczące usługę polegającą na promowaniu napojów alkoholowych można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uwaga!

Opłata wnoszona przez przedsiębiorcę świadczącego usługi reklamowe napojów alkoholowych stanowi po jej opłaceniu koszt uzyskania przychodu.

Reasumując, opłata z tytułu reklamy napojów alkoholowych jest dość mało powszechna. Dlatego też należy zwrócić uwagę, czy podczas prowadzenia pubu czy sklepu nie dochodzi do świadczenia usługi reklamy napojów alkoholowych (bez względu na procentową zawartość alkoholu w danym napoju), szczególnie, że opłaty za reklamę alkoholu zostały uregulowane w przepisach, a jej nieopłacanie może spowodować sankcje karne.