Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Moja żona straciła pracę, nie posiada teraz żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy mogę wykonać zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę?

Krzysztof, Sieradz

Osoba, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Zgłoszenie nie wiąże się z opłacania wyższej składki zdrowotnej.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest konieczne, by móc korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak złożyć wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia?

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego składa się w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. We wniosku konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego PESEL członka rodziny. Zgłoszenie takie jest przekazywane do ZUS na druku ZCNA przez płatnika składek, czyli w Pana przypadku przez pracodawcę.

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli  uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej  prowadzącej studia doktoranckie  - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kiedy zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego jest konieczne?

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego  powstaje jeżeli:

  • nie podlega on obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z własnego tytułu, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.;
  • nie jest on osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

W związku z powyższym, jeżeli Pańska żona jest zarejestrowana jako bezrobotna, nie będzie Pan mógł dokonać zgłoszenia do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez Urząd Pracy, niezależnie czy przysługuje jej prawo do zasiłku, posiada tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego.