Poradnik Pracownika

Separacja a wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego małżonka

Obecnie jestem w separacji z mężem, czy  w takim wypadku powinnam wyrejestrować go z mojego ubezpieczenia zdrowotnego, do którego był zgłoszony jako członek rodziny?

 

Olga, Kołobrzeg

 

Z powodu separacji potwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu małżonek traci status członka jego rodziny. Traci prawo do uznania go za taką osobę. Należy go więc wyrejestrować z tego ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. 

Jakie obowiązki ma osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie podlegają temu ubezpieczeniu. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same. Pracownicy informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracodawcę) o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie członków rodziny następuje na formularzu ZUS ZCNA. 

Kogo z rodziny można objąć ubezpieczeniem zdrowotnym?

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli  uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej  prowadzącej studia doktoranckie  - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (ojciec, mama, dziadek, babcia).

Osoba ubezpieczona, która zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ww. ubezpieczenia, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.