Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest jedną z form rządowego wsparcia, które przysługuje rodzinom wielodzietnym. Jakie warunki należy spełnić, aby można z niej było korzystać, i co tak naprawdę oferuje Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to narzędzie, które umożliwia korzystanie z licznych zniżek i ofert specjalnych na zakup oznaczonych towarów lub usług. Tak naprawdę jest to program rabatowy skierowany do dużych polskich rodzin, który pomaga w utrzymaniu stabilności finansowej.

Zasadniczym celem powołania KDR było zachęcenie Polaków do posiadania dużej liczby dzieci. Z racji tego, że liczne potomstwo to także większe wydatki na życie, ustawodawca wprowadził narzędzie, które pozwala zaoszczędzić w przypadku utrzymania dużych rodzin.

Podstawowym aktem prawnym regulującym KDR jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z jej zapisami karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

 • wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego lub
 • realizowanym przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub wskazanego w informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw rodziny lub publicznej aplikacji mobilnej.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny może być przyznana członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Członkami rodziny wielodzietnej w rozumieniu omawianej ustawy są natomiast:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania KDR przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o jej przyznanie co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia następujące wymagania:

 • dziecko jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecko jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w szkole – do 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo szkole wyższej – do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pamiętajmy jednak, że prawo do posiadania karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Podobnie będzie w przypadku, gdy sąd orzekł o odebraniu rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

KDR to przede wszystkim liczne zniżki zakupowe. Coraz większa liczba sklepów w Polsce oferuje specjalne ceny swoich produktów dla osób ją posiadających – aby z nich skorzystać, najczęściej wystarczy zeskanować KDR podczas zakupów lub okazać ją sprzedawcy. W praktyce rabaty dla osób z kartą wynoszą 5 lub 10% ceny danego produktu.

KDR to także ulgi w zakresie różnego rodzaju usług, także tych ze sfery komunikacyjnej. Dzięki niej jej użytkownicy mogą otrzymać:

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne (dotyczy to ojca, matki, macochy i ojczyma);
 • 50% ulgi opłaty za paszport dla ojca, matki, macochy i ojczyma;
 • 75% ulgi opłaty za paszport dla dzieci;
 • bezpłatny wstęp do parków narodowych na terenie Polski;
 • 10% zniżki od ceny podróży samolotem LOT we wszystkich klasach (LOT Business Class, LOT Premium Economy oraz LOT Economy Class) + 50% od ceny usługi dodatkowej (Mój Dodatkowy Bagaż, Moje Ulubione Miejsce oraz Mój Dodatkowy Sprzęt).

Karta Dużej Rodziny to także szansa na tańsze paliwo, książki, bilety do kina, a nawet lepsze warunki konta w wybranych bankach. Pomaga również w uzyskaniu korzystniejszych polis ubezpieczeniowych, zniżek OC i AC, a nawet przy zmniejszeniu opłat za wywóz śmieci.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Posiadanie co najmniej 3 dzieci nie oznacza, że dana rodzina nabywa automatyczne prawo do KDR. Aby ją uzyskać, niezbędne jest złożenie wniosku o jej wydanie do właściwego urzędu gminy lub miasta. Wzór wniosku można odnaleźć na stronie rządowej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu.

Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku potrzebne będą dodatkowe oświadczenia i informacje:

 • w przypadku ojca i matki – oświadczenie, że nie są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej ani w niej ograniczeni przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, a także dowód osobisty lub paszport, jeśli rodzice nie mają numeru PESEL;
 • w przypadku macochy i ojczyma dowód osobisty lub paszport oraz akt małżeństwa, gdy nie mają oni numeru PESEL;
 • w przypadku dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 lat dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL), oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej 18 lat – dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL);
 • w przypadku dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców – dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce oraz zezwolenie na pobyt w kraju.

Wniosek może zostać złożony w tradycyjnej formie pisemnej (osobiście lub przy pomocy listu poleconego), a także elektronicznie poprzez portal MRPiPS Emp@tia.

Karta Dużej Rodziny jest wydawana za darmo, przy czym jej duplikat wiąże się z kosztem 9,56 zł. Jej ważność uzależniona jest od osoby, której ona przysługuje:

 • dla rodziców – na całe ich życie;
 • dla dzieci – do ukończenia przez nie 18 lat;
 • dla dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia przez nie 25 lat;
 • dla dzieci niepełnosprawnych – na czas obowiązywania orzeczenia o ich niepełnosprawności.

Podsumowanie

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem, który pozwala rodzinom z co najmniej 3 dzieci korzystać z licznych programów zniżkowych podczas zakupów wybranych produktów i usług. Jest to zachęta polskiego rządu do zakładania dużych rodzin i posiadania jak największej liczby dzieci. KDR jest wydawana za darmo w wybranych urzędach miast i gmin, aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie stosownego wniosku i konkretnych dokumentów dodatkowych.