Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia a płaca minimalna

Wysokość wynagrodzenia minimalnego ulega zmianie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Co roku, do 15 września Prezes Rady Ministrów obwieszcza wysokość płacy minimalnej na kolejny rok. Jednak minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia może być niższe.

Minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia

Ta sama ustawa o wynagrodzeniu minimalnym w art. 6 pkt 2 określa, że minimalne wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę może wynosić 80% płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. Jest to minimalny próg i zupełnie dobrowolny. Równie dobrze pracodawca z własnej woli może zatrudnić pracownika w pierwszym roku pracy z wyższym wynagrodzeniem.

Ważne!

Wynagrodzenie minimalne w wysokości 80%, w trakcie pierwszego roku pracy dotyczy jedynie umów o pracę. Wynagrodzenie np. za umowę zlecenie jest kwotą ustaloną między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Co oznacza termin “pierwszy rok zatrudnienia”

Prawo pracy nie zdefiniowało szczegółowo określenia “pierwszy rok pracy”, w związku z czym na podstawie opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej należy przyjąć okres 12 miesięcy. Co ważne chodzi o pierwsze 12 miesięcy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne. Okres 12 miesięcy obowiązuje nawet jeśli w okresach opłacania składek są przerwy (np. przerwa w zatrudnieniu). Czyli do tego okresu należy zaliczyć m.in. umowę o pracę, umowę zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, okres pobierania stypendium z UP.

Przykład 1.

Pierwsza umowa o pracę pracownika X trwała 6 miesięcy. Kolejne zatrudnienie miało miejsce w następnym roku kalendarzowym i również trwało 6 miesięcy. Wynagrodzenie pracownika w obu przypadkach wynosiło 80% płacy minimalnej.

Mimo że umowy o pracę były dwie i nie następowały bezpośrednio po sobie, zgodnie z prawem wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia mogło być niższe. Natomiast kolejna umowa o pracę bez względu na długość trwania musi być zawarta z wynagrodzeniem wyższym lub równym płacy minimalnej

Przykład 2.

Pan Maciej w trakcie studiów przez 3 miesiące wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenie, która była objęta składkami społecznymi. Przy podjęciu pierwszej pracy na umowie o pracę, pracodawca zaproponował pracownikowi wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia w wysokości 80% płacy minimalnej.

Pracodawca może ustalić pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 80% płacy minimalnej jedynie przez 9 miesięcy, w związku z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia. Po przekroczeniu 12 miesięcy opłacania składek ZUS pracodawca w świetle przepisów musi ustalić wynagrodzenie pracownika na poziomie płacy minimalnej (w roku 2016 - 1850 zł), jeśli pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu na podstawie umowy o pracę.