Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ekwiwalent urlopowy w 2016 roku - jak go wyliczyć?

Urlop to niezbywalne prawo każdego pracownika do corocznego i nieprzerwanego odpoczynku. Pracownik powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny za urlop w przypadku, gdy podczas zatrudnienia nie wykorzystał w naturze należnego mu urlopu w całości lub w części, a jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu bądź wygasł. W jaki sposób ustalić współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu w 2016 roku?

Ekwiwalent urlopowy - kiedy mamy do niego prawo?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop ma swoje uregulowanie w Kodeksie pracy. Stanowi podstawę do rozliczenia należności, jakie ma zagwarantowane pracownik ze względu na łączący go stosunek pracy z pracodawcą. Jest to równowartość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej, jaką ma prawo otrzymać pracownik. Ekwiwalent pieniężny dotyczy zarówno niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, jak i urlopu zaległego. Nie ma możliwości wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w trakcie trwania stosunku pracy, a jedynie z chwilą rozwiązania umowy z pracodawcą. Wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, w której strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie zatrudnienia nawiązanego na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.

Ekwiwalent urlopowy - wysokość współczynnika w 2016 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się w oparciu o stałe i zmienne składniki wynagrodzenia. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego. Sposób obliczania współczynnika do wyliczenia ekwiwalentu reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Od liczby dni w danym roku kalendarzowym należy odjąć łączną liczbę przypadających w danym roku niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Uzyskany wynik dzieli się przez 12. W 2016 roku współczynnik do wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wynosi 21.

Ważne!

 W 2016 roku współczynnik za niewykorzystany urlop wynosi 21.

[366 dni roku - (52 niedziele + 9 świąt + 53 dni wolne)] = 252 dni; 252 dni : 12 = 21.

W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu, to współczynnik za niewykorzystany urlop ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Termin wypłaty ekwiwalentu

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę, więc dniem jego wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia. W tym dniu pracownik zamiast prawa do urlopu nabywa prawo do ekwiwalentu. Do ustalenia wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w ciągu danego roku, należy zastosować współczynnik urlopowy w wysokości obowiązującej w roku nabycia do niego prawa.

Przykład 1.

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę w dniu 31.12.2014 r., wynagrodzenie za grudzień pracownik otrzyma do 10 stycznia 2015r. Pracownik do dnia rozwiązania stosunku pracy nie wykorzysta 5 dni (40 godz.) urlopu wypoczynkowego za 2014 r. Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop w dniu 31.12.2014. Do ustalenia jego wysokości pracodawca będzie zobowiązany zastosować współczynnik urlopowy obowiązujący w 2014 r., który wynosił 20,83.