Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Na czym polega indywidualny plan działania w przypadku bezrobotnego?

Indywidualny plan działania stanowi procedurę mającą zastosowanie przede wszystkim do osób bezrobotnych, której celem jest umożliwienie im podjęcia pracy lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomniany plan może być także opracowany dla osoby poszukującej pracy. Jakie są zatem zasady ustalania indywidualnego planu działania? 

Indywidualny plan działania – podstawa prawna 

Postępowanie w zakresie ustalania indywidualnego planu działania określają przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia. 

Indywidualny plan działania – definicja pojęcia oraz osoby uprawnione

W regulacjach ustawy o promocji zatrudnienia zdefiniowano pojęcie indywidualnego planu działania.

Art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o promocji zatrudnienia

Indywidualny plan działania (IPD) – oznacza zespół działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia powiatowy urząd pracy (PUP), udzielając bezrobotnemu pomocy określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania. Plan ten może być przygotowany również dla poszukującego pracy.

Podstawowe usługi rynku pracy oraz instrumenty rynku pracy – czym są?

W ramach IPD mają zastosowanie zarówno podstawowe usługi rynku pracy, jak i instrumenty rynku pracy. W jaki sposób rozumieć te pojęcia? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w ustawie o promocji zatrudnienia.

Oznacza to, że w skład podstawowych usług rynku pracy zalicza się:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • organizację szkoleń.  

Wskazane podstawowe usługi rynku pracy są z kolei wspierane instrumentami rynku pracy, którymi są m.in.:

 • dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;
 • refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
 • finansowanie dodatków aktywizacyjnych;
 • finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy;
 • finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie poza miejscem stałego zamieszkania. 

Szczegółowe założenia indywidualnego planu działania

Pomoc udzielana przez PUP w ramach IPD jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości bezrobotnego lub poszukującego pracy, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. Treść IPD jest przygotowywana przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

 1. działania możliwe do zastosowania przez PUP w ramach pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia;
 2. działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;
 3. planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 4. formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;
 5. termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Przykład 1.

W IPD przygotowanym dla konkretnej osoby bezrobotnej określone zostały działania, które mają być podjęte przez urząd pracy. Przy ustalaniu zakresu tych działań uwzględniono kwalifikacje zawodowe tej osoby oraz dotychczasowe doświadczenie w przedmiocie zatrudnienia. Ustalono zasadność szkolenia mającego na celu częściowe przekwalifikowanie, a następnie zastosowanie pośrednictwa pracy ukierunkowanego na uzyskanie pracy określonego rodzaju (przy założeniu posiadania zmodyfikowanych umiejętności zawodowych).  

W planie jednym z elementów objętych ustaleniami są działania, które mogą być zrealizowane przez bezrobotnego we własnym zakresie.

Przykład 2.

W IPD doradca klienta i osoba bezrobotna wskazali działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego. Jedną z podstawowych aktywności w tym zakresie jest przeglądanie w określonych odstępach czasu ofert pracy publikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy. 

W tym miejscu warto także wyjaśnić, kim jest doradca klienta, czyli osoba, która przygotowuje – przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy – IPD. Oznacza to, że jest nim pracownik PUP zatrudniony na jednym z następujących stanowisk w pośredniaku:

 • pośrednika pracy;
 • doradcy zawodowego;
 • specjalisty do spraw rozwoju zawodowego lub specjalisty do spraw programów, któremu powierzono rolę doradcy klienta.

Termin przygotowania indywidualnego planu działania oraz możliwość modyfikacji jego treści

Jak wynika z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia, przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia rejestracji.

Indywidualny plan działania może być poddany modyfikacjom w zależności od tego, jak zmienia się sytuacja  bezrobotnego lub poszukującego pracy (na podstawie art. 34a ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia).

Przykład 3.

W IPD dla osoby bezrobotnej wskazano, że jest ona zainteresowana podjęciem pracy na stanowisku magazyniera lub dostawcy towarów. W okresie realizacji planu osoba ta uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, który czasowo ograniczył jej sprawność. Spowodowało to konieczność modyfikacji IPD w odniesieniu do rodzaju poszukiwanego zatrudnienia. W obecnej sytuacji pożądana praca nie może powodować znacznego obciążenia kręgosłupa. W tych okolicznościach niezbędne okazało się wprowadzenie zmian w treści IPD.  

Monitorowanie przez urząd pracy realizacji indywidualnego planu działania

Ustawa o promocji zatrudnienia przewiduje, że w okresie realizacji IPD kontaktuje się z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD.

Formy kontaktowania się urzędu pracy z bezrobotnym mogą mieć zróżnicowany charakter, co zostało przewidziane w przepisach wspomnianego powyżej aktu prawnego.

Zgodnie z przepisami kontakt mający na celu monitorowanie IPD może być realizowany w formie:

 • spotkania,
 • rozmowy telefonicznej albo
 • wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Możliwość skierowania bezrobotnego do instytucji rynku pracy w celu diagnozy problemów

Bezrobotny, który doznał szczególnych trudności w zakresie poszukiwania pracy, może być objęty dodatkowymi działaniami ze strony urzędu pracy. Polegają one na skierowaniu danej osoby do specjalistycznej instytucji rynku pracy, która ma odpowiednie kompetencje do sporządzenia oceny sytuacji bezrobotnego i zaproponowania konkretnych posunięć w obrębie planowania kariery.  

Art. 34a ust. 3b ustawy o promocji zatrudnienia

Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

Na czym polega indywidualny plan działania w przypadku bezrobotnego? Podsumowanie

Indywidualny plan działania to zespół działań obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego. Treść planu jest przygotowywana przez doradcę klienta z udziałem bezrobotnego – nie później niż w terminie 60 dni od dnia rejestracji. Plan może być poddany modyfikacjom zależnie od sytuacji bezrobotnego. Urząd pracy monitoruje jego realizację poprzez kontakt z osobą bezrobotną.