Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dni wolne na poszukiwanie pracy - kiedy przysługują?

Pracodawca chce rozwiązać ze mną umowę o pracę na mocy porozumienia stron. Czy w takiej sytuacji przysługują mi dni wolne na poszukiwanie pracy? Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na udzielenie mi takiego zwolnienia od pracy?

Radosław, Kielce

 

To, czy pracownikowi przysługuje wolne na poszukiwanie pracy, zależy przede wszystkim od trybu rozwiązania umowy oraz od przysługującego zwalnianemu okresu wypowiedzenia.

Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy pod warunkiem, że wypowiedzenia umowy dokonał pracodawca oraz że zatrudniony posiada co najmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Oznacza to, że dni wolne na poszukiwanie pracy otrzymają pracownicy zatrudnieni na podstawie:

  • umowy na czas nieokreślony;
  • umowy na czas określony zawartej na okres przekraczający 6 miesięcy i zawierającej w swej treści klauzulę o dopuszczalności wypowiedzenia;
  • umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące.

Przykład 1.

Pan Eugeniusz jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na okres próbny od 1 marca do 30 maja 2021 roku. Pracodawca wypowiedział mu umowę po miesiącu pracy. Pracownikowi nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy, bowiem umowa zawarta jest na niepełne 3 miesiące – okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień. Gdyby umowa trwała do 31 maja, wówczas pan Eugeniusz mógłby się starać o dodatkowe wolne.

Przykład 2.

Pani Justyna była zatrudniona na okres próbny od 12 kwietnia do 30 czerwca, a następnie podpisała z pracodawcą umowę o pracę na czas określony wynoszący 2 lata. W sierpniu pracodawca wypowiedział umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 tygodnie, w związku z czym pracownicy przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

Wolne na poszukiwanie pracy nie przysługuje w przypadku:

  • wypowiedzenia umowy przez pracownika;
  • rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron (niezależnie od tego, która ze stron stosunku pracy wyszła z takim rozwiązaniem);
  • rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (bez względu na to, czy dokonał tego pracodawca, czy zatrudniony);
  • rozwiązania umowy z upływem czasu, na jaki została zawarta;
  • szczególnych trybów rozwiązania umowy (np. w razie rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem, w sytuacji przejścia zakładu lub jego części na innego pracodawcę, rozwiązania umowy za 3-dniowym uprzedzeniem przez pracownika).

Co ważne, do dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy uprawniony będzie również pracownik, któremu wręczono wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, jeśli nie zgodził się na zaproponowane zmiany.

Przykład 3.

15 marca 2021 roku pani Izabela otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, jednak odmówiła jego przyjęcia. W związku z tym umowa ulegnie rozwiązaniu 30 kwietnia 2021 roku. Wypowiedzenie było złożone przez pracodawcę, przez co pracownica może się ubiegać o dni wolne na poszukiwanie pracy.

Dni wolne na poszukiwanie pracy a okres wypowiedzenia

Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy jest uzależniony od tego, jaki okres wypowiedzenia posiada pracownik. I tak:

  • dla 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia wynosi 2 dni;
  • dla 3-miesięcznego wypowiedzenia wynosi 3 dni.

3-dniowe zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje także w przypadku, gdy 3-miesięczny okres wypowiedzenia został skrócony na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu pracy.
Wspomnianego wolnego pracodawca powinien udzielić w wymiarze dziennym, limit nie został ustalony w wymiarze godzinowym. W okresie wypowiedzenia zatrudniony może korzystać ze zwolnienia kilka dni z rzędu lub wybierając każdy dzień w nienastępujących po sobie okresach.

Przykład 4.

Pracodawca wypowiedział panu Przemysławowi umowę zawartą na czas nieokreślony. Aktualnie pracownik jest zatrudniony przez 2,5 roku, przez co okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Pan Przemysław może wykorzystać 2 dni wolne na poszukiwanie pracy.

Przykład 5.

Pani Dagmara pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. W związku z otrzymaniem wypowiedzenia chce wykorzystać przysługujące jej 2 dni dni wolnego w okresie, kiedy według harmonogramu powinna pracować 12 godzin dziennie. Pracodawca może udzielić takiego wolnego.

Udzielenie dni wolnych wyłącznie na wniosek pracownika

Dni wolne na poszukiwanie pracy mogą zostać pracownikowi udzielone, wyłącznie jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę. Zatem termin wykorzystania takiego zwolnienia musi zostać ustalony w porozumieniu z pracodawcą – pracownik powinien złożyć odpowiedni wniosek przełożonemu.

Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy za czas zwolnienia od pracy, w związku z udzieleniem dni wolnych na poszukiwanie pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy. Za niewykorzystane w naturze dni wolnych na poszukiwanie pracy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Przykład 6.

Pani Julia chce skorzystać z 3 dni wolnych na poszukiwanie pracy. W miesiącu, w którym wnioskuje o zwolnienie od pracy, przysługuje jej wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5000 zł oraz premia regulaminowa w wysokości 450 zł. Pracownica zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy i w ostatnim miesiącu pracy przepracowała 144 godziny. Wynagrodzenie ze składników zmiennych za czas poszukiwania pracy będzie jej przysługiwało w wysokości:

450 zł / 144 godz. = 3,13 zł

3,13 zł x 16 godz. (urlop wynosił 2 dni, czyli 2 x 8 godz. pracy) = 50,08 zł

Oznacza to, że za dany miesiąc pracownica otrzyma wynagrodzenie w kwocie 5500,08 zł (5000 zł + 450 zł + 50,08 zł).

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę, pod warunkiem że posiadał co najmniej 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Datę wykorzystania takiego przywileju powinien ustalić z pracodawcą. Za okres niewykonywania pracy z tego powodu będzie mu przysługiwało wynagrodzenie liczone tak jak za urlop wypoczynkowy.