Poradnik Pracownika

Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

Dwa dni temu mój pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Powiedział dodatkowo, że zastosuje skrócenie okresu wypowiedzenia. Jestem zatrudniony na czas określony od 3 lat, w umowie o pracę mam zapis  dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Czy można skrócić go jeszcze bardziej?

Artur, Polanica Zdrój

 

Zgodnie z  art. 361 kodeksu pracy pracodawca ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia w przypadku:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
  • innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Wówczas pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w terminie wcześniejszym. Dotyczy to jednak wyłącznie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który może zostać skrócony maksymalnie do 1 miesiąca. Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy pracodawca stosuje skrócony okresy wypowiedzenia z wyżej wymienionych przyczyn, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Pracownik powinien zostać poinformowany o fakcie skrócenia okresu wypowiedzenie nie później niż w dniu otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika możliwe jest wyłącznie w jednym przypadku - kiedy zostaje on powołany na dane stanowisko w wyniku konkursu, a pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą. Wtedy, jeśli taką osobę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ma prawo go rozwiązać za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Co ważne, rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie pociąga za sobą skutki takie jak w przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Ustalenie dowolnego okresu wypowiedzenia zawsze jest możliwe przy rozwiązaniu umowy w trybie porozumienia stron. Z kolei rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia w wyniku innych zdarzeń, niż wymienione powyżej powinno stosować się jedynie w wyniku ugody pomiędzy stronami stosunku pracy. Taki układ nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.

Strzałka