Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

Dwa dni temu mój pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Powiedział dodatkowo, że zastosuje skrócenie okresu wypowiedzenia. Jestem zatrudniony na czas określony od 3 lat, w umowie o pracę mam zapis  dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Czy można skrócić go jeszcze bardziej?

Artur, Polanica Zdrój

 

Zgodnie z  art. 361 kodeksu pracy pracodawca ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia w przypadku:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
  • innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Wówczas pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w terminie wcześniejszym. Dotyczy to jednak wyłącznie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który może zostać skrócony maksymalnie do 1 miesiąca. Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy pracodawca stosuje skrócony okresy wypowiedzenia z wyżej wymienionych przyczyn, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Pracownik powinien zostać poinformowany o fakcie skrócenia okresu wypowiedzenie nie później niż w dniu otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę.

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika możliwe jest wyłącznie w jednym przypadku - kiedy zostaje on powołany na dane stanowisko w wyniku konkursu, a pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą. Wtedy, jeśli taką osobę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ma prawo go rozwiązać za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Co ważne, rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie pociąga za sobą skutki takie jak w przypadku rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracodawcę.

Ustalenie dowolnego okresu wypowiedzenia zawsze jest możliwe przy rozwiązaniu umowy w trybie porozumienia stron. Z kolei rozwiązanie umowy o pracę przez jedną ze stron z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia w wyniku innych zdarzeń, niż wymienione powyżej powinno stosować się jedynie w wyniku ugody pomiędzy stronami stosunku pracy. Taki układ nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę.