Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Długotrwała choroba powodem do zwolnienia

Przez ponad 5 miesięcy miałem orzeczoną niezdolność do pracy. Za kilka dni kończy mi się zwolnienie lekarskie i zamierzam wrócić do pracy. Obawiam się jednak, że pracodawca będzie chciał mnie zwolnić. Czy długotrwała choroba może być powodem do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Artur, Opole

 

Jeżeli długotrwała choroba osoby zatrudnionej niesie za sobą zmiany organizacyjne, konieczność zatrudnienia nowych pracowników czy pracę pozostałych w godzinach nadliczbowych, pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę. Warto zaznaczyć, iż wypowiedzenie z przyczyn wyżej wymienionych jest uzasadnione nawet jeśli nieobecność jest niezawiniona i formalnie usprawiedliwiona.

Długotrwała choroba a częściowa ochrona pracownika

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jest to ochrona pracownika, zabraniająca pracodawcy dokonania wypowiedzenia w trakcie usprawiedliwionej nieobecności. Jednia po upływie przewidzianych prawem okresów, pracodawca może  rozwiązać umowę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

W sytuacji, gdy niezdolność pracownika wskutek długotrwałej choroby zakłóca tok pracy w zakładzie, pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W myśl art. 53 § 1 k.p. pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • powyżej 3 miesięcy - gdy zatrudnienie u danego pracodawcy jest krótsze niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową.

Pracownik, którego staż pracy u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy jest objęty tzw. okresem ochronnym, czyli łącznym okresem pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, który wynosi 182 dni (lub 270 dni w razie niezdolności spowodowanej gruźlicą). Trwa również przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Po długotrwałej chorobie (wynoszącej co najmniej 30 dni) pracownik powinien zostać skierowany na badania kontrolne w celu ustalenia zdolności do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Należy je wykonać przed przystąpieniem do pracy.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może mieć miejsca, jeśli pracownik stawi się w pracy w związku z ustaniem długotrwałej choroby. Jeżeli osoba zatrudniona, której nieobecność powstała wskutek długotrwałej choroby, uzyska od lekarza medycyny pracy zaświadczenie, że jest zdolna do pracy, należy dopuścić ją do wykonywania swoich obowiązków.

Podsumowując pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia po upływie wskazanych powyżej terminów. Jednak może to zrobić wyłącznie w czasie trwającej nadal nieobecności, co oznacza, że nie będzie to możliwe po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.