Poradnik Pracownika

Długotrwała choroba powodem do zwolnienia

Przez ponad 5 miesięcy miałem orzeczoną niezdolność do pracy. Za kilka dni kończy mi się zwolnienie lekarskie i zamierzam wrócić do pracy. Obawiam się jednak, że pracodawca będzie chciał mnie zwolnić. Czy długotrwała choroba może być powodem do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Artur, Opole

 

Jeżeli długotrwała choroba osoby zatrudnionej niesie za sobą zmiany organizacyjne, konieczność zatrudnienia nowych pracowników czy pracę pozostałych w godzinach nadliczbowych, pracodawca może podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę. Warto zaznaczyć, iż wypowiedzenie z przyczyn wyżej wymienionych jest uzasadnione nawet jeśli nieobecność jest niezawiniona i formalnie usprawiedliwiona.

W sytuacji, gdy niezdolność pracownika wskutek długotrwałej choroby zakłóca tok pracy w zakładzie, pracodawca ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W myśl art. 53 § 1 k.p. pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  • powyżej 3 miesięcy - gdy zatrudnienie u danego pracodawcy jest krótsze niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową.

Pracownik, którego staż pracy u danego pracodawcy wynosi co najmniej 6 miesięcy jest objęty tzw. okresem ochronnym, czyli łącznym okresem pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, który wynosi 182 dni (lub 270 dni w razie niezdolności spowodowanej gruźlicą). Trwa również przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

Ważne!

Po długotrwałej chorobie (wynoszącej co najmniej 30 dni) pracownik powinien zostać skierowany na badania kontrolne w celu ustalenia zdolności do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Należy je wykonać przed przystąpieniem do pracy.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może mieć miejsca, jeśli pracownik stawi się w pracy w związku z ustaniem długotrwałej choroby. Jeżeli osoba zatrudniona, której nieobecność powstała wskutek długotrwałej choroby, uzyska od lekarza medycyny pracy zaświadczenie, że jest zdolna do pracy, należy dopuścić ją do wykonywania swoich obowiązków.