Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nieobecność nieusprawiedliwiona w świadectwie pracy - jak wykazać?

Pracodawca w wydanym świadectwie pracy wskazał okresy nieskładkowe moją nieobecność nieusprawiedliwioną, w dodatku podał również przyczynę wypowiedzenia umowy. Czy miał do tego prawo? Czy nieobecność nieusprawiedliwiona nie powinna być wyszczególniona w takim ważnym dokumencie?

Marek, Bytom

 

Zakres informacji zamieszczanych w treści świadectwa pracy został ściśle określony przez przepisy prawa. W świadectwie pracy zamieszcza się wyłącznie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika oraz informację w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w świadectwie pracy

Nieusprawiedliwiona nieobecność nie ma wpływu na uprawnienia pracownika wynikające z ubezpieczenia społecznego, ani też na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, a zatem nie powinna być ujawniana w treści świadectwa pracy.

W części świadectwa pracy dotyczącej przypadających w okresie zatrudnienia okresów nieskładkowych nie zawiera się  informacji o nieusprawiedliwionej nieobecności. W świadectwa pracy pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia nie jest okresem nieskładkowym.

Nieobecność nieusprawiedliwiona jako przyczyna wypowiedzenia w świadectwie pracy

Pracodawca, co do zasady, powinien ograniczyć się do podania w treści świadectwa pracy trybu rozwiązania umowy (tj. porozumienia stron, wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy z upływem czasu, na który była zawarta bądź z dniem ukończenia pracy, dla wykonania której była zawarta), podstawy prawnej zwolnienia oraz strony dokonującej wypowiedzenia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Niedopuszczalne jest natomiast wskazanie w treści świadectwa pracy przyczyny dokonania wypowiedzenia umowy z winy pracownika.

Jedyny wyjątek od tego stanowi rozwiązanie stosunku pracy w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę lub w drodze porozumienia stron według szczególnych zasad rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W takim wypadku pracodawca obowiązkowo musi podać w świadectwie pracy również powód zwolnienia. W innych wypadkach przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie umieszcza się w świadectwie pracy.

Dlatego w takim wypadku jeżeli pracownik otrzymał takie błędne świadectwo pracy należy zwrócić się do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.

Podsumowując nieobecność niesprawiedliwa to informacja która nie powinna znaleźć się w świadectwie pracy. Jednak może mieć ona wpływ na tryb wypowiedzenia umowy o który wpisuje informacje w świadectwie.