Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop szkoleniowy 2024 r. - komu przysługuje i jaki jest jego wymiar?

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który się kształci - podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Co ważne, by móc skorzystać z urlopu szkoleniowego, podjęcie nauki musi się odbyć za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.

Podnoszenie kwalifikacji a urlop szkoleniowy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych polega na zdobywaniu lub uzupełnianiu przez pracownika wiedzy oraz umiejętności zawodowych, jeśli wynika ono z porozumienia z pracodawcą lub wynika z jego inicjatywy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie zatrudnionemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dlatego pracodawca powinien stale motywować swoich pracowników i wspierać ich działania, mające na celu rozwój zawodowy.

Ile należy się urlopu szkoleniowego w 2024 r. ?

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze:

  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca nie może zmniejszyć wymiaru urlopu szkoleniowego.

Urlop szkoleniowy udzielany jest w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Za czas urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje prawo do  wynagrodzenia, jeżeli podnoszenie kwalifikacji kończy się jednym z egzaminów wymienionych w art. 103 (2) Kodeksu pracy.
Urlop szkoleniowy jest udzielany na wniosek pracownika. Nie może być on zaległy, jeśli zatem pracownik nie złoży wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego – traci do niego prawo. Należy pamiętać, że urlop szkoleniowy powinien być wykorzystywany w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia.

Kto może skorzystać z urlopu szkoleniowego?

Pracownik, który nie został skierowany przez pracodawcę do podjęcia nauki, a decyduje się na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy, nie może skorzystać z urlopu szkoleniowego. W takiej sytuacji pracownik może ubiegać się jedynie o udzielenie urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Możliwość nabycia przez pracownika urlopu szkoleniowego nie zależy od stażu pracy czy innych dodatkowych czynników, które brane są pod uwagę przy ustalaniu limitu urlopu wypoczynkowego. Głównym kryterium jest to, by:

  • pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
  • pracodawca wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Strony mogą podpisać tzw. umowę szkoleniową, która powinna określać wzajemne prawa i obowiązki stron, związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

Zapisy umowy nie mogą być dla pracownika mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy, w związku z tym, strony nie mogą ustalić w umowie niższego wymiaru urlopu szkoleniowego, niż wymiar przewidziany przepisami Kodeksu pracy.

Urlop szkoleniowy przysługuje tylko w trakcie kształcenia się. Jeżeli w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu szkoleniowego, wówczas urlop przepada.
Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, czyli może pokryć opłaty m.in. za:

  • kształcenie,
  • przejazd,
  • podręczniki,
  • zakwaterowanie.

Pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika również gdy pracownik uczący się na własną rękę poinformuje o tym w trakcie nauki i wystąpi o zgodę pracodawcy. Po uzyskaniu takiej zgody pracownik będzie kontynuował naukę jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie przepisów Kodeksu pracy i wówczas może skorzystać z dodatkowych uprawnień, takich jak urlop szkoleniowy.

Najczęściej zadawane pytania
Kiedy i komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy. By móc skorzystać z urlopu szkoleniowego, podjęcie nauki musi się odbyć za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy.