Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wyższy limit prądu dla osób z niepełnosprawnościami

Wraz z nadejściem nowego 2023 roku po raz kolejny czeka nas wiele zmian. W tym roku wiele obaw budzi sytuacja gospodarcza wynikająca z inflacji – wzrost cen, zwłaszcza w zakresie dotyczącym nośników energii. Jeszcze w poprzednim roku uchwalone zostały ustawy zawierające rozwiązania mające uchronić obywateli przed znacznymi podwyżkami cen energii elektrycznej. W tym celu uchwalono m.in. Ustawę z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Co należałoby zrobić aby uzyskać wyższy limit prądu dla osób z niepełnosprawnościami? O tym piszemy w artykule poniżej.

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku 

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną dla określonych odbiorców m.in. gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rodzinnych ogrodów działkowych, osób, które nie są deweloperami i budują dom jednorodzinny dla siebie lub swoich najbliższych w ramach ustawowo uchwalonych limitów w 2023 roku zamrażają ceny na poziomie z 2022 roku.

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 roku z limitem 2 MWh (2000 kWh), czyli przede wszystkim gospodarstwa domowe nie muszą składać żadnych dokumentów ani oświadczeń. W ich przypadku dostawca prądu zastosuje obniżenie cen za prąd do ustalonego ustawą limitu zużycia.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przewiduje wyjątki, kiedy określonym kategoriom podmiotów przysługuje wyższy limit prądu po dotychczasowych stawkach. Wśród tych wyjątków należy wskazać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Wyższy limit prądu dla osób z niepełnosprawnościami po dotychczasowych cenach

Limit 2,6 MWh dotyczy odbiorcy posiadającego w dniu wejścia w życie ustawy:

 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • posiadające orzeczenie zaliczające go do I i II grupy inwalidów, których orzeczenie o zaliczeniu ich do jednej z tych grup nie utraciło mocy przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla osób o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Ponadto prawo do wyższego limitu prądu mają osoby zamieszkujące wspólnie z osobami wskazanymi powyżej i osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16. roku życia.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umiarkowany stopień niepełnosprawności orzekany jest dla osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnych do pracy albo zdolnych do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagających czasowej bądź częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzyma osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Przekroczenie limitów a cena prądu w 2023 roku

Należy pamiętać, że w wypadku przekroczenia ustalonych limitów zużycia odbiorcy energii będą rozliczani za dalsze ilości energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 roku, z wyjątkiem sytuacji, gdy wcześniej zawarli umowy gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 roku.

Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością o wyższym limicie prądu po dotychczasowych cenach

Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością o uprawnieniu do wyższego limitu cen prądu po zamrożonej cenie składa się do sprzedawcy lub sprzedawcy i dystrybutora energii, z którym ma ona podpisaną umowę.

Złożenie oświadczenia nie podlega żadnej opłacie.

Ustawa nie określa wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Każdy dostawca może opracować swój własny wzór oświadczenia uprawnionego odbiorcy o skorzystaniu z wyższego limitu prądu w 2023 roku.

W oświadczeniu powinny znaleźć się następujące elementy:

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy;

 2. informacja o punkcie poboru energii elektrycznej; 

 3. oświadczenie odbiorcy o tym, że we wskazanym w oświadczeniu punkcie poboru energii elektrycznej spełnia warunki umożliwiające skorzystanie z wyższych limitów prądu po zamrożonych cenach.

Poszczególni dostawcy energii elektrycznej opracowali wzory oświadczeń i warto z nich skorzystać. Wzory te dostępne są zarówno na stronach internetowych, jak i w biurach obsługi klienta. 

Oświadczenie o skorzystaniu z wyższego limitu prądu w 2023 roku osoba z niepełnosprawnością może złożyć w następujący sposób:

 • w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem złożonej osobiście w siedzibie dostawcy energii;
 • w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem wysłanej przesyłką pocztową – listem poleconym w polskiej placówce pocztowej;
 • elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przesłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Należy pamiętać, że osoby, które w dniu wejścia ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w życie, tj. 18 października 2022 roku posiadały lub nabyły prawo do zwiększonego limitu prądu do 31 grudnia 2022 roku, powinny złożyć oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia do podwyższonego limitu zużycia prądu do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z ulgi na prąd w 2023 roku.[alert-info]

Przykład 1. 
Pani Krystyna od września 2020 roku posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pani Krystyna 16 czerwca 2023 roku złożyła dostawcy energii oświadczenie o przysługującym jej wyższym limicie prądu po dotychczasowych cenach. W takim wypadku pani Krystyna będzie miała prawo do 2600 kWh prądu po dotychczasowych stawkach.

Przykład 2. 
Pan Janusz od lipca 2022 roku posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pan Janusz 13 lipca 2023 roku złożył dostawcy energii oświadczenie o przysługującym mu wyższym limicie prądu po dotychczasowych cenach. W takim wypadku oświadczenie zostało złożone po określonym maksymalnym terminie, dlatego nie odniesie skutku. Wobec tego pan Janusz będzie miał prawo do 2000 kWh prądu po dotychczasowych stawkach. 

[alert-info]Osoba, która nabędzie uprawnienia do zwiększonego limitu prądu w 2023 roku, powinna złożyć oświadczenie o uprawnieniu do podwyższonego limitu zużycia prądu po dotychczasowych cenach w terminie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W tej sytuacji dostawca energii limit zużycia prądu wyliczy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 roku i rozpocznie rozliczanie od miesiąca nabycia uprawnień.

Przykład 3.
Pani Krystyna od 5 stycznia 2023 roku posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pani Krystyna 30 stycznia 2023 roku złożyła dostawcy energii oświadczenie o przysługującym jej wyższym limicie prądu po dotychczasowych cenach. W takim wypadku pani Krystyna będzie miała prawo do 2600 kWh prądu po dotychczasowych stawkach, począwszy od stycznia 2023 roku.

Złożenie oświadczenia w terminie późniejszym niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia będzie oznaczać, że dostawca rozliczanie wyższego limitu rozpocznie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

Przykład 4. 
Pani Iwona od sierpnia 2023 roku posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pani Iwona 1 października 2023 roku złożyła dostawcy energii oświadczenie o przysługującym jej wyższym limicie prądu po dotychczasowych cenach. W takim wypadku pani Iwona będzie miała prawo do wyższego limitu od listopada 2023 roku. 

Utrata uprawnień do wyższego limitu prądu w 2023 roku 

Osoba, która utraci uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 roku, nie musi o tym informować dostawcy, ponieważ nie wpływa to na wysokość limitów, które jej przysługują.

Czy limity prądu podlegają sumowaniu?

Należy pamiętać, że wyższe limity w wysokości 3 MWh dotyczą odbiorcy prowadzącego w dniu wejścia w życie ustawy gospodarstwo rolne lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, jak również odbiorcy posiadającego w dniu wejścia w życie ustawy Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej.

Wyższe limity dla poszczególnych podmiotów nie podlegają sumowaniu.

Przykład 5.
Rodzina składa się z 6 osób. 3 z nich 18 października 2022 roku legitymowało się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Rodzina ma prawo do 2600 kWh, a nie do 7800 kWh.

Przykład 6.
Rodzina składa się z 8 osób: Anny i Romana oraz szóstki ich dzieci. Anna legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W takim przypadku nie podlega sumowaniu prawo do 3000 kWh dla rodziny wielodzietnej i prawo do 2600 kWh dla osoby z niepełnosprawnością. Rodzina w zależności od tego, jakie oświadczenie złoży, ma prawo do limitu 2600 kWh dla osoby z niepełnosprawnością lub 3000 kWh przysługującego w przypadku rodziny wielodzietnej. 

Czy do oświadczenia dotyczącego limitów prądu konieczne jest załączanie dokumentów?

Do oświadczenia na potrzeby zamrożenia cen prądu skierowanego do dostawcy prądu osoby z niepełnosprawnością korzystające z wyższych limitów nie muszą przedkładać dodatkowych dokumentów. 

Dostawca energii może żądać przedstawienia do wglądu od odbiorcy prądu orzeczenia o potwierdzającego stan niepełnosprawności.

Zawarcie umowy na nowy punkt poboru, przejęcie licznika innego użytkownika 

Zawarcie umowy na nowy punkt poboru prądu skutkuje proporcjonalnym wyliczeniem limitu zużycia w stosunku do liczby dni, w których odbiorca będzie z niego korzystać. 

W przypadku przejęcia licznika, gdy jego poprzedni użytkownik przed przekazaniem zużył część lub cały limit, osoba przejmująca musi liczyć się z tym, że jej limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Zmiana dostawcy prądu a limity prądu w 2023 roku

Zmiana dostawcy energii elektrycznej nie ma wpływu na określony limit energii. Limit zużycia liczony jest od początku 2023 roku. Gdy odbiorca zużyje limit w czasie trwania umowy z poprzednim dostawcą, to u nowego dostawcy nie będzie uprawniony do ponownego skorzystania z limitu zużycia.

Wyższy limit prądu dla osób z niepełnosprawnościami - podsumowanie

Osoba z niepełnosprawnością, chcąc korzystać z wyższych limitów energii elektrycznej, musi tylko złożyć oświadczenie o tym, że jest do tego uprawniona. W razie jakichkolwiek wątpliwości zasadne jest skorzystanie z pomocy biura obsługi klienta prowadzonego przez dostawcę prądu.