Poradnik Pracownika

Czy przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić pracodawcy?

Przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić pracodawcy jak najszybciej po otrzymaniu decyzji od organu rentowego. Zatajenie tego faktu może nieść niekorzystne skutki przy rozliczeniu rocznym. W artykule szczegółowo omawiamy szerzej ten temat!

Przyznanie renty a PIT-2

Zatrudniony pracownik ma obowiązek wypełnić podstawowe dokumenty związane ze stosunkiem pracy i naliczaniem wynagrodzenia. Wśród nich zawsze znajduje się PIT-2 stanowiący oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Pracownik określa w tym dokumencie pracodawcę jako właściwy podmiot do zastosowania ulgi podatkowej przy obliczaniu zaliczki. Kwotę zmniejszającą podatek uwzględnia przy naliczeniu świadczenia również organ rentowy. W sytuacji, gdy ulga zostaje odliczona podwójnie, podatnik ma obowiązek jej zwrotu. Niedopłatę podatku, wynikającą ze zdublowania ulgi, pracownik musi wpłacić do urzędu do 30 kwietnia.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku wynosi 30 000 zł, a kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki 300 zł. W sytuacji, gdy pracownik będzie miał pomniejszany podatek zarówno przy wyliczaniu wynagrodzenia jak i renty, to może okazać się, że przy sporządzaniu zeznania rocznego wyjdzie mu do dopłaty 3600 zł (300 zł x 12 miesięcy).

Renta rodzinna

W celu otrzymania renty rodzinnej konieczne jest złożenie wniosku ERR-W, który można otrzymać w oddziale ZUS-u. Do formularza należy również złożyć dodatkowo dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania renty:

  • dokument potwierdzający datę urodzenia i stwierdzający datę zgonu członka rodziny, po którym ma zostać przyznana renta,
  • dokument potwierdzający datę urodzenia osoby ubiegającej się o rentę,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy o rentę ubiega się osoba owdowiała,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, osoby owdowiałej, wystawione przez lekarza leczącego, jeżeli przyznanie renty jest uzależnione od niezdolności do pracy,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat,
  • oświadczenie o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, a jeżeli takiej wspólności nie było, dokument o ustaleniu prawa do alimentów na podstawie decyzji sądu,
  • oświadczenie stwierdzające nieosiąganie przychodów z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Wymagane dokumenty są uzależnione od indywidualnej sytuacji danej rodziny i w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne potwierdzenia, druki lub oświadczenia.

Przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić!

Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać uprawniony członek rodziny po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury lub renty z niezdolności do pracy - lub po osobie ubezpieczonej, która spełniała warunki do przyznania tych świadczeń. Przyznanie renty rodzinnej należy zgłosić pracodawcy, dzięki czemu kwota zmniejszająca podatek będzie stosowana tylko z jednego tytułu - przez organ rentowy.

Strzałka