Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Karta parkingowa dla osoby z niepełnosprawnością - formalności

Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pewnego rodzaju przywileje mające na celu ułatwienie im funkcjonowania w codziennym życiu. Jednym z przywilejów osób z niepełnosprawnością jest uprawnienie do uzyskania karty parkingowej.

Do czego służy karta parkingowa?

Osoba z niepełnosprawnością legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami Prawa o ruchu drogowym i wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych. Uprawnienie to dotyczy także:

 • kierującego pojazdem, który przewozi osobę z niepełnosprawnością legitymującą się kartą parkingową;
 • kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnościami mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Należy pamiętać, że kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Kto otrzyma kartę parkingową?

Przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym regulują podmioty uprawnione do otrzymania karty parkingowej. Zgodnie z tymi przepisami kartę parkingową wydaje się:

 1. osobie z niepełnosprawnością zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie z niepełnosprawnością, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnościami mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umiarkowany stopień niepełnosprawności orzekany jest dla osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnych do pracy albo zdolnych do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej bądź częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych otrzyma osoba z niepełnosprawnością z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Należy wskazać, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które zostały zaliczone przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wydanie karty parkingowej dla takiej osoby jest możliwe w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:

 1. 04-O choroby narządu wzroku, 
 2. 05-R upośledzenie narządu ruchu, 
 3. 10-N choroba neurologiczna,
 4. 07-S choroby układu oddechowego i krążenia.

Procedura uzyskania karty parkingowej

Kartę parkingową osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie z niepełnosprawnością, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem przyczyny niepełnosprawności.

Kartę parkingową wydaje się osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz osobie z niepełnosprawnością, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się na okres ważności orzeczenia, ale nie na dłużej niż na okres 5 lat.

Kartę parkingową placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnościami mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę. Na 1 pojazd wykorzystywany przez placówkę zajmującą się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnościami mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się do przewozu osób z niepełnosprawnościami wydaje się 1 kartę. W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób z niepełnosprawnościami mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką musi dokonać niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

Kartę parkingową osoba z niepełnosprawnością spełniająca wymogi do jej wydania otrzyma po złożeniu wniosku.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek osobiście. Wyjątek od tej reguły dotyczy:

 1. osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo 1 z rodziców bądź ustanowionych przez sąd opiekunów; 
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa 1 z rodziców; 
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd. 

Aktualnie wniosek ze względu na pandemię może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa osoby z niepełnosprawnością, w tym w szczególności listem poleconym wysłanym za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnosprawnościami mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. 

Składając wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, należy do niego dołączyć: 

 1. 1 fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Przepisy wprowadzają wyjątek dla osób z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, którym przyznają prawo do dołączenia do wniosku fotografii przedstawiającej je w okularach z ciemnymi szkłami pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Podobnie osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy, pod warunkiem, że taka fotografia jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Opłata za wydanie karty parkingowej w każdym wypadku wynosi 21 zł, do tego należy doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł. 

Sprawa o wydanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością powinna zostać załatwiona przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Po wpłynięciu wniosku o wydanie karty parkingowej przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku z danymi dostępnymi w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

W wypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wezwie o uzupełnienie braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poinformuje o terminie i miejscu odbioru karty, jeżeli została ona przyznana danej osobie. W sytuacji odmowy wydania karty powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności powinien wyjaśnić jej przyczyny. 

Osobie z niepełnosprawnością, której powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności odmówił wydania karty parkingowej, nie przysługuje odwołanie.

Odbiór karty parkingowej

Osoba z niepełnosprawnością odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty. W czasie pandemii przepisy dopuszczają możliwość przesłania karty parkingowej listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kartę parkingową wydaną osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, odbiera 1 z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Kartę parkingową wydaną osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera 1 z rodziców.

Kartę parkingową wydaną osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun bądź kurator ustanowiony przez sąd po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Utrata ważności karty parkingowej

Karta parkingowa traci ważność w następujących przypadkach:

 • utraty ważności;
 • zgłoszenia utraty karty;
 • zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 • w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
 • w razie śmierci osoby, której wydano kartę.