Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - 2017

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych należy się pracownikom, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O tym czy odszkodowanie zostanie przyznane i w jakiej wysokości decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja ta jest wydawana w przeciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia od lekarza lub decyzji o stanie zdrowia od komisji lekarskiej albo daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie należy się pracownikowi, jeśli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez niego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez jego umyślne działanie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Nie przysługuje również pracownikowi, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Kwota odszkodowania

Czego dotyczy

do 31 marca 2017 r.

od 1 kwietnia 2017 r.

780 zł

809 zł

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

780 zł

809 zł

za każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

13 649 zł

14 165 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 649 zł

14 165 zł

z tytułu niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

70 196 zł

72 850 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

35 098 zł

36 425 zł

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

70 196 zł

72 850 zł

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz odpowiednio 13 649 zł  (do 31.03.2017 r.) lub 14 165 zł (od 01.04.2017 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

70 196 zł

72 850 zł

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz odpowiednio 13 649 zł (do 31.03.2017 r.) lub 14 165 zł (od 01.04.2017 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

13 649 zł

14 165 zł

jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

35 098 zł

36 425 zł

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz odpowiednio 13 649 zł (do 31.03.2017 r.) lub 14 165 zł (od 01.04.2017 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego