Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wysokość zasiłku macierzyńskiego 2024 jest uzależniona od wniosku

Przez długi okres po porodzie przebywałam w szpitalu. W związku z tym nie udało mi się złożyć wniosku o urlop macierzyński w terminie 21 dni po urodzeniu dziecka. Czy niesie to dla mnie jakiekolwiek konsekwencje? I jak wpływa to na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Małgorzata, Kutno

Urlop macierzyński automatycznie przysługuje z mocy prawa każdej osobie, która w dniu porodu była zatrudniona i podlegała pod ubezpieczenie chorobowe. Nie ma potrzeby przekazywania wniosku o jego udzielenie pracodawcy, jeśli pracownica nie chce korzystać z tego uprawnienia przed porodem. Ważne jest jednak złożenie wniosku o urlop rodzicielski. Zgodnie z obecnymi przepisami od terminu złożenia pracodawcy takiego dokumentu zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Ile trwają urlopy związane z macierzyństwem

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu od dnia porodu za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. 

W przypadku urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu czy adopcji więcej niż jednego dziecka rodzicom przysługuje:

 • 20 tygodni – jeśli urodzono jedno dziecko przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni urlopu macierzyńskiego – przy dwojgu dzieci,
 • 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego – przy trojgu dzieci,
 • 35 tygodni urlopu macierzyńskiego – przy czworgu dzieci,
 • 37 tygodni urlopu macierzyńskiego – przy pięciorgu dzieci.

Od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy - rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 • 41 tygodni (dotychczas 32 tygodnie) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 43 tygodni (dotychczas 34 tygodnie) - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego 2024

Od 2023 roku obowiązują nowe stawki za okres: 

 • urlopu macierzyńskiego – 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego – 70% podstawy zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku tzw. długiego wniosku korzystanie z zasiłku macierzyńskiego jest możliwe w wysokości 81,5% podstawy wymiaru przez cały podstawowy okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Za czas dodatkowych 9 tygodni (okres, o jaki został wydłużony urlop rodzicielski) zasiłek należny jest w kwocie 70% podstawy jego wymiaru.

Przykład 1.

Pani Aleksandra urodziła syna 3 kwietnia i od wtedy przysługiwał jej urlop macierzyński. W jakim terminie powinna złożyć wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego, aby pobierać 81,5% podstawy za cały okres korzystania z urlopów związanych z macierzyństwem?
Pracownica musi złożyć wniosek o urlop maksymalnie 24 kwietnia.
Do wniosku o zasiłek macierzyński konieczne jest załączenie:

 • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku określającego przewidywaną datę porodu – jeśli pracownica ubiega się o zasiłek macierzyński za okres przed porodem;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub jego kopii potwierdzonej przez płatnika składek albo przez Zakład za zgodność z oryginałem.

Co do zasady pracownik nie ma obowiązku składania wniosku o przyznanie urlopu macierzyńskiego. Urlop ten przysługuje z mocy prawa i za jego okres jest wypłacone 100% zasiłku. To od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski zależy wysokość przyznanego za cały okres świadczenia.

Nowe przepisy dotyczące składania wniosków o urlopy związane z macierzyństwem 2024 

Urlop macierzyński to przysługujący pracownicy z mocy prawa urlop, który może być wykorzystany na opiekę nad dzieckiem. Jest on udzielany w związku z urodzeniem dziecka, a jego wymiar wynosi 20 tygodni.

Pracownica nie ma obowiązku składania wniosku o urlop macierzyński, ale może to zrobić. Wniosek taki powinien zawierać informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia urlopu, a także o zamiarze korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Składanie wniosku o urlop macierzyński ma kilka zalet. Po pierwsze, może ułatwić pracodawcy ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Po drugie, może być pomocne, jeżeli pracownica chce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, złożony do 21 dni od porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński i rodzicielski wynosi 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.
 

Pracodawca nie ma obowiązku weryfikacji wniosku o urlop macierzyński pod kątem jego prawidłowości. W przypadku braku wniosku pracodawca udziela pracownicy urlopu macierzyńskiego z dniem porodu, bez konieczności sprawdzania, czy pracownica rzeczywiście jest w ciąży i czy ma prawo do urlopu macierzyńskiego.

Oto kilka dodatkowych informacji na temat wniosku o urlop macierzyński:

 • Wniosek może zostać złożony w dowolnej formie, najlepiej pisemnej.
 • Wniosek powinien zostać złożony przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, ale nie później niż w dniu porodu.
 • Jeśli pracownica złoży wniosek o urlop macierzyński po urodzeniu dziecka, pracodawca ma obowiązek udzielić jej urlopu od dnia porodu.

W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski nie przysługuje z mocy prawa. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu rodzicielskiego pracownikowi, który nie złożył wniosku o jego udzielenie.

Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego, pracownica musi złożyć wniosek do pracodawcy. Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przykład 3.
Pani Ewa urodziła syna 30 maja. Złożyła u pracodawcy wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski dopiero 25 czerwca ze względu na pobyt w szpitalu. W jakiej wysokości będzie jej przysługiwał zasiłek?

W związku z tym, że wniosek został złożony po upływie 21 dni od porodu, zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku przez okres od 30 maja 2023 do 16 października 2023 roku;
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku przez okres od 17 października 2023 roku do 27 maja 2024 roku; 
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku przez okres 9-tygodniowego urlopu, z którego korzysta drugi rodzic.

Gdyby wniosek o urlop rodzicielski został złożony maksymalnie 20 czerwca, to zasiłek przysługiwałby w wysokości:

 • 81,5% podstawy wymiaru zasiłku przez okres od 30 maja 2023 roku do 27 maja 2024 roku;
 • 70% podstawy wymiaru zasiłku przez okres 9-tygodniowego urlopu, z którego korzysta drugi rodzic.

Zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich w Polsce to krok w stronę wsparcia rodzin i promowania rodzicielstwa. Nowe przepisy dają rodzicom więcej czasu na opiekę nad dziećmi i większą swobodę w korzystaniu z urlopów. Od 26 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich. Zgodnie z nimi, pracownica, która złoży wniosek o zasiłek macierzyński w terminie do 21 dni po porodzie, otrzyma zasiłek w wysokości 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.