Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dokumenty do becikowego 2024 – jakie przygotować aby otrzymać świadczenie?

Becikowe jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym przyznawanym z tytułu urodzenia dziecka. Zapomoga finansowana jest przez państwo. Aby ją otrzymać, należy spełnić kilka warunków. Kto może otrzymać becikowe? Jakie dokumenty do becikowego należy przygotować, aby otrzymać środki finansowe? Odpowiadamy poniżej.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do becikowego?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe jest regulowane przez Ustawę o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 15b becikowe jest przyznawane jednorazowo matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 1000 zł.

Art. 1. § 1 i 2. wskazuje, że becikowe jest przyznawane obywatelom Polski zmieszkującym na terenie kraju oraz cudzoziemcom mieszkającym w Polsce. Aby otrzymać becikowe, cudzoziemiec musi spełnić jeden z warunków:

 • być obywatelem państwa, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • posiadać zezwolenie na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadać status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • posiadać kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku płacy”, z wyjątkiem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 lub a w art. 151 lub art. 151b ustawy o cudzoziemcach,
  • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  • na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 
  • w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca.

Becikowe przyznawane jest wskazanym wyżej cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują becikowe, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Aby otrzymać becikowe, należy spełnić łącznie dwa warunki. Pierwszym z nich jest spełnienie kryterium dochodowego. W myśl art. 15b. 2. prawo do becikowego przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł. Drugim warunkiem jest pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, przy czym warunek ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Dokumenty do becikowego 2024 – jakie druki należy złożyć, aby otrzymać zapomogę?

Przyznanie zapomogi odbywa się na wniosek zainteresowanego. W celu wypłaty środków należy przygotować:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu,
 • oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się o prawo do becikowego.

Gdzie i w jakim terminie złożyć dokumenty do becikowego?

Dokumenty do becikowego należy złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka. W przypadku opiekunów prawnych, rodziców adopcyjnych oraz faktycznych opiekunów dziecka dokumenty do becikowego powinny zostać złożone w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia objęcia opieki nad dzieckiem lub przysposobieniem dziecka.

O becikowe można wnioskować również przez internet. Wniosek online składa się za pośrednictwem portalu Emp@tia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - ta możliwość dostępna jest dla posiadaczy Profilu Zaufanego.

Termin wypłaty zapomogi jest uzależniony od terminu złożenia wymaganych dokumentów. Jeśli dokumenty do becikowego zostaną złożone do 10 dnia miesiąca, wówczas wypłata zapomogi nastąpi do końca tego miesiąca. W przypadku przekazania dokumentów do becikowego po 10 dniu miesiąca świadczenie zostanie przyznane do końca następnego miesiąca.

Z becikowego mogą skorzystać nie tylko biologiczni rodzice, ale również rodziny zastępcze oraz faktyczni opiekunowie dziecka. Prawo do świadczenia jest przyznawane po spełnieniu właściwego kryterium dochodowego, co oznacza, że na jednorazowe świadczenie pieniężne mogą liczyć przede wszystkim osoby mniej zamożne. Co istotne, becikowe zostało również przewidziane dla cudzoziemców, o ile spełnią oni wymagane kryteria.